Czumalova nástěnka

Prosinec 25, 2011

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 3:22 pm

Andrej Rublev: Narození Kristovo (Рождество Христово)
Ikona ze svátkové řady ikonostasu chrámu Zvěstování moskevského Kremlu (Благовещенский собор Московского Кремля)
1405, 80 × 61 cm

V hlavě deformované profesí se mi střídají obrazy, jak kdybych tam měl dosluhující diaprojektor, který nejde vypnout. Včera mi nabídl vánoční obraz, který se mi obvykle na Štědrý večer nevybavuje: Žádná líbeznost přenesení biblického děje z pouště do idyly středoevropské zimy. Přísná heraldická kompozice šesti výjevů ovládaná diago­nálou ležícího těla Bohorodičky. Je tu Zvěstování pastýřům (Благовестие пастырям), Koupání Ježíška (Омовение Младенца), Rozmluva Josefova se starcem ve zvířecí kůži (Беседа Иосифа со старцем в звериной шкуре), andělé se klaní Je­žíškovi v jeslích, jede jej uctít trojice mágů. Narození v souvislostech. Věřím, že mi poruchový diaprojektor nepromítá zevnitř na sítnici obrazy nahodile.
Vánoce jsou pro nás svátky tak trochu barokní. Co jej mám, připravuji se na ně a pro­žívám je také s pomocí Velkého života Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše ka­pucína Martina z Kochemu (Martin von Cochem, 1634 – 1712), který vyšel poprvé v roce 1677 německy, česky v roce 1698 v překladu Edelberta Nymburského. V baroku patřila k nejčtenějším, z žádné jiné knihy jsem se nedověděl tolik o barokní zbožnosti a nedostal k ní tak blízko. Z této knihy o lásce je i následující modlitba, kterou, pro­sím, přijměte spolu s reprodukcí ikony Andreje Rubleva jako mé vánoční přání.   

   Modlitba k Pánu Ježíši při jesličkách:

Ó nejsvětější Ježíši, v těch tvých jesličkách tobě se klaním a s takovou uctivostí a pobožností žádostiv jsem tobě se klaněti a tebe ctíti, s jakou se tobě klaněla Maria Panna se svatým Josefem. Před tvýma svatýma jeslič­kama na kolena padám
a srdečně tobě děkuji, že jsi pro spasení naše z nebe na zem přišel. Ó ty nejsladší Ježíši, kam tě přivedla tvá láska, že z toho nejvyššího tím nejnižším a z toho nejvzáctnějšího tím nejpotupněj­ším jsi učiněn? Zdali je to, co zdávna proroci o tobě předpověděli, že máš přijíti v takové moci a slávě a sedět budeš na trůnu Davida krále, otce tvého? Kdo by se byl toho nadál, že ty v způsobu jednoho malého, chu­dého a mdlého dítěte máš na svět přijíti a od světa tak špatně přivítán a uctěn býti? Ó Kriste Ježíši, jak velice ty jsi se ponížil, že jsi netoliko na tento svět, ale i do jednoho smradlavého chlíva ráčil přijíti? Jsou-liž ty dřevěné jesle tvá zlatá kolíbka? Je-li to tvrdé seno tvé měkké lůžko? Je-li ta tmavá jeskyně tvůj královský palác? Jsou-liž osel a vůl tvoji dvoření­nové? Ó nejvyšší velebnosti, kterak jsi se velmi ponížila! Ó nejbohatší Bože, jak velmi chudým jsi učiněn! Ležíš tu jako nějaké opuštěné dítě tr­pící nahotu a velikou zimu, ani nejmenšího nemáš ze všeho zboží tohoto světa, jedině tvé sprostné plínčičky. Ach, moji hříchové tím vším jsou vinní a já té vší tvé bídy příčinou jsem! Poněvádž pak jsi přišel, abys hří­chy ze světa sňal, protož skrze tvou velikou poníženost poníženě tebe prosím, abys mi i mé hříchy odpustiti ráčil. Svatá církev v tento čas ad­ventní začastý nás těšila, řkoucí: Odejme od nás všeckny nepravosti naše a všeckny hříchy naše uvrhne do hlubokosti mořské. Pán přijde a spasené učiní služebníky své a promine všeckny nepravosti lidu svého. Dokaž tehdy té řeči pravdivé, ty nejmilosrdnější Ježíši, a uděl mi dokonalé od­puštění hříchův mých skrze tvé svaté a radostné narození a skrze tvou největší chudobu, kterou jsi v Betlémě v tom chlívě přetrpěl. Odpusť mi všeckny mé nedbanlivosti a uděl mi milosti, abych napotom věrněji tobě sloužiti mohl.
Amen.

 COCHEM, Martin von. Velký život Pána a Spasitele našeho Krista Je­žíše a jeho nej­svě­tější a nejmilejší matky Panny Marie, jakož i všech ji­ných krevních přátel Syna bo­žího, totižto svaté Anny a její matky svaté Emerenciány, svatého Josefa a svatého Joachyma, svatého Jana Křtí­tele, svatého Jana Evanjelisty, svatého Štěpána, prv­ního můčedlníka, svatého Jakuba Menšího, svaté Máří Magdalény a svaté Marty, kdežto postižené jsou všeckny nejpřednější věci, které se od stvoření světa až do zkázy a vyvrácení města Jeruzaléma zběhly, jakož taky obšírná historie Starého i Nového zakona se dotykajicí. Co se někdy v krajinách žídov­ských zběhlo a v Písmě svatém něco zatměleji
a krátčeji vypsano jest, tuto se obšírně a zřetedlně vypisuje. Nachází se též v této knize do pěti set rozličných a velmi pěkných modliteb
o životu a hořkém umučení a oslavení Pána Ježíše Krista, jakož i k Marii Panně a jiným někte­rým svatým.
Praha : Argo, 2007. ISBN 80-7203-919-7, s. 314-315.

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: