Czumalova nástěnka

Duben 6, 2012

RENESANČNÍ FRESKA A BAROKNÍ MODLITBA NA VELKÝ PÁTEK

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 10:11 pm

Fra Angelico: Ukřižování se sv. Dominikem, kolem 1442, freska, 155 × 80 cm, Florencie, Convento di San Marco

 Na tento truchlivý a žalostný den má hříšná duše přichází k tobě, můj nejbolestnější Pane Ježíši Kriste, žádajíc považovati, a cokoliv dnes trpěti budeš, tomu všemu přítomná býti; ale tvých hořkých a ukrutných muk tak mnoho jest, že nevím, odkud začíti neb kde dokonati. Ó, jak přetrpký den jsi dnes měl, jemuž podobného nikdy nebylo. Zajisté tento dnešní den byl den hněvu a pomsty, den bídy a žalosti, den nešlechetnosti a nespravedlnosti, den zlořečení a rouhání, den trpení a bolesti, den truchlení a naříkání, den bázně a strachu a velmi truchlivý a hořký tento den byl. Dnes přísný Otec nebeský najedenkrát všecken svůj hněv ven vilil. Dnes svatí anjelé truchlili a se rmoutili. Dnes všickni ďáblové se veselili a radovali. Dnes země i nebesa se třásly, dnes všickni živlové i všeckno jiné stvoření ustrnulo, dnes slunce i měsíc truchlily, dnes všickni tvoji přátelé převelice se rmoutili a naposledy, dnes jsi od Boha i od lidí opuštěn a hroznou, ohavnou a bolestnou smrtí, ó Ježíši, byl jsi dnes usmrcen. Nemá-liž tehdy každá věrná duše s tebou se rmoutiti, poněvadž ty až k smrti zarmoucen si byl? Což nemám nad tvým pohřbem naříkati, nad kterým i necítidelná stvoření naříkaly? Ó ubohý a opuštěný Ježíši, rozpomeň se, co si dnes přetrpěl. Připomínám tobě všeckny tvé muky, které si hned od rána až do čtvrti na čtvrtou hodinu popoledni, kterou si ducha tvého nebeskému Otci odevzdal, vystáti musil. Ó, kolik potupných a bolestných chůzek si vykonal! kolik bolestných kročejův si učinil! jak velikou hanbu a potupu snášel! kolik bolestných ran si dostal! kolik slzí a krůpějí krve si prolil! kolik žalostných vzdychání a naříkání do nebe jsi odeslal! kolik těžkých pádův si učinil! jak velikými ouzkostmi a strachem obklíčen si byl! kolik mdlob a zmoždění si pocítil! jak velikou lítost nad tvou milou matkou si měl! a naposledy, jak veliké muky a kříž jak na těle, tak na duši i na všech smyslech a mocnostech si přetrpěl! To všeckno jest bez počtu, bez míry a bez váhy! Tvých muk jest tak veliké množství, že jich žádný člověk ani jazyk vysloviti, žádné péro vypsati, žádný rozum postihnouti nemůže. Ó Kriste Ježíši, jak hořký byl tobě tento den! Jak každé okamžení dlouhé tobě se zdálo! Ó, budiž Bohu žel, co tvé subtylné přirození trpěti musilo! Jak jest možné bylo všecko tobě snášeti, a to s tou největší stálostí a nepřemoženou trpělivostí? Ó nejtrpělivější Ježíši, za všeckno to, co si dnes přetrpěl, tobě děkuji a to všeckno na dostičinění za hříchy mé tobě obětuji, to jedinké od tebe žádaje, abys dnešního dne srdce mé obměkčil, pohniž tedy, zastraš a obměkči též mé zatvrzelé srdceobměkčil, aby s tebou truchlilo a nad tebou lítost míti mohlo. Dnes rmoutilo se všechno stvoření, lidé i anjelé, ptactvo, ryby, divoká i pitomá zvířata, hory i skály, stromové i tráva, slunce i měsíc, pobožní i nepobožní a všeckno jiné, cokoliv tvá všemohoucí ruka stvořila. Ach, učiň, abych i já s tebou se rmoutil, a poněvadřž, ó Ježíši, dnešního dne vším stvořením si pohnul, zastrašil a obměkčil, pohniž tedy, zastraš a obměkči též mé zatvrzelé srdce, tak aby opravdu se zarmoutilo a nad tebou outrpnost mělo. Neb jak dlouho to neucítím, tak dlouho potěšen nebudu, nýbrž velikého hříchu se obávám, že se s tebou nermoutím, když všeckno jiné stvoření s tebou se rmoutí. O tom dni v zákoně tvým si přikázal, řka: Každá duše, která na ten den rmoutiti se nebude, vymazaná bude z lidu tvého. Protož obávám se, abys i ty mne z počtu tvých vyvolených mne nevyvrhl proto, že s ními pro tebe se nermoutím. Já silně před sebe beru, že tělu mému dnes žádné rozkoše nechci dovoliti, ale v postu, v trpělivosti a v umrtvení těla ten celý den chci stráviti, nýbrž nechci dnes ani jednoho darebnýho slova promluviti, ani oka bez důležité potřeby otevříti, a to všeckno ke cti a památce těch mortifikacích, které tvých pět smyslův dnes trápilo. Na zadostiučinění za hříchy mé a za pokání obětuji tobě tvé svaté a přehořké umučení, všecky kající dobré skutky, které po celým křesťanstvu dnes se konají. Obětuji tobě všeckny pobožné slzy, které dnes vylité, a modlitby pobožné vykonané budou. Obětuji tobě všeckna dobrovolná těl trýznění a mrskání, všeckny posty, lačnění, žížnění, a slovem, cokoliv dobrého dnes v celé svaté církvi katolické ke cti tvého svatého umučení vykonáno bude. Dejž, Bože, abych to způsobiti mohl, by ještě stotisíckráte více dobrého dnes ke cti tvé se vykonalo, anobrž kdybych jen to učiniti mohl, aby to dobré, co se dnes díti bude, s tisíckráte větší pobožností, prozřetedlností, ponížeností, láskou a upřímností vykonáno bylo, tehdy bych rád srdce mé na tolik dílů rozdělil, kolik lidí na světě jest, jen abych každému dobrý omysl uděliti mohl. S tou mou dobrou vůlí přijmi zavděk, ó Ježíši, a dej mně toho všeho dobrého oučastným býti. Tuto modlitbu obětuji a kladu tobě do tvého raněného srdce, abys ji tam polepšil a v sjednocení všech tvých modliteb Otci tvému nebeskému ji obětovati ráčil.
Amen.         

 COCHEM, Martin von. Velký život Pána a Spasitele našeho Krista Je­žíše a jeho nej­svě­tější a nejmilejší matky Panny Marie, jakož i všech ji­ných krevních přátel Syna bo­žího, totižto svaté Anny a její matky svaté Emerenciány, svatého Josefa a svatého Joachyma, svatého Jana Křtí­tele, svatého Jana Evanjelisty, svatého Štěpána, prv­ního můčedlníka, svatého Jakuba Menšího, svaté Máří Magdalény a svaté Marty, kdežto postižené jsou všeckny nejpřednější věci, které se od stvoření světa až do zkázy a vyvrácení města Jeruzaléma zběhly, jakož taky obšírná historie Starého i Nového zakona se dotykajicí. Co se někdy v krajinách žídov­ských zběhlo a v Písmě svatém něco zatměleji a krátčeji vypsano jest, tuto se obšírně a zřetedlně vypisuje. Nachází se též v této knize do pěti set rozličných a velmi pěkných modliteb o životu a hořkém umučení a oslavení Pána Ježíše Krista, jakož i k Marii Panně a jiným někte­rým svatým. Praha : Argo, 2007. ISBN 80-7203-919-7, s. 611-613.

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: