Czumalova nástěnka

Duben 8, 2012

RENESANČNÍ FRESKA A BAROKNÍ MODLITBA NA HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 6:41 pm

Fra Angelico: Zmrtvýchvstání Krista, 1440 – 1442, freska, 181 × 151 cm, Florencie, Convento di San Marco

Ó nejslavnější, nejradostnější a nejsvětější dne velikonoční, natisíckráte tebe vítám s se vší uctivostí v jménu všeho stvoření natisíckráte tě pozdravuji. Srdečně z toho se raduji a se vší sílou těla i duše mému milému Pánu Bohu děkuji, že mi milostivě dopřál ještě jednou tebe dočekati a tvých sladkých radostí požíti. Žádám sobě a náději mám tak tebe stráviti, že navěky radovati se budu z toho, že jsem tě dočkal, a doufám. od mého vzkříšeného Ježíše že na laskavé jeho přivítání takových darů a milosti nabudu, které po celý čas života mého tělu i duši mé k dobrému sloužiti budou. Neb dnes můj miláček z cizích krajin šťastně se navrátil a všelijakého drahého zboží s sebou přinesl, které těm rozdávati bude, kteří jej laskavě vítati budou. Protož ještě jednou tebe, nejsvětější velikonoční dne, z gruntu srdce mého pozdravuji a na místě všeho stvoření tebe velebím a oslavuji. Ó přerozmilý dne, pro velikou radost vypraviti nemohu, ó, jak se s mým srdcem děje, a pro velikou sladkost nevím, kterak se mám tě dost nachváliti, neb jsi ty ten den, který učinil Pán, ty jsi ten den, který Pán posvětil, ty jsi ten den, v kterým všeckno stvoření bylo obnovené a posvěcené.
Protož, všeckna stvoření nebeská a zemská, pomáhejte mi toho dne vychvalovati a rozmilého Pána Boha, který jej tak posvětil a oslavil, za to velebiti: vy, ptáčkové nebeští, vy, ryby mořské, vy, zvířata zemská, vy, hvězdy na obloze, vy, kvítkové zahradní, vy, stromové a lesové, vy, pole a louky, vy, listové a trávy, se vším, co se hejbá a plazí, pomáhejte mi chváliti všemohoucího Stvořitele, který tento svatý den tak slavný a radostný učiniti ráčil. Ó přerozmilý dne velikonoční, ty jsi opravdu zlatý den, ó přerozmilý dne, ty jsi den plný darů a milosti. Ty obveseluješ srdce a potěšuješ pobožné duše, a kdo ňáké milosti v tobě hledá, tomu odepřená nebude.
Ó rozmilý velikonoční beránku Kriste Ježíši, na ten tak slavný a radostný den tebe pozdravuji a raduji se s tebou z tvého slavného vzkříšení. Ty jsi ten velikonoční beránek, který za nás zabit byl, s jehožto krví veřeje našich srdcí skropené byly, tak aby ten mordující anjel žádné škody nám učiniti nemohl. Ó přeušlechtilý kvítku velikonoční Kriste Ježíši, na ten přerozmilý den tebe pozdravuji a se raduji, že tak šťastně z země jsi vyšel a tvou spanilou krásou a líbeznou vůní všeckny jak nebeské, tak lidské srdce jsi občerstvil. Ó slavný vítěziteli Kriste Ježíši, na ten tak přemilý den tebe pozdravuji a připomínám tobě udatný boj, kterým jsi dnešního dne nad tvýma i našima nepřáteli slavně zvítězil, neb hrdinsky si bojovala slavně zvítězil nad světem, tělem, hříchem, ďáblem, smrtí a peklem a s hojnou kořistí, totižto množstvím duší otců svatých, šťastně si se z boje navrátil. Ačkoliv pak v tom boji velice si byl zraněn, anobrž i život si vynaložiti musil, však nicméně tvou smrtí smrt si zahubil a tvými ránami lítého ďábla si zranil, tvou drahou krví hříchy naše si obmyl a v tvým hořkým umučení naši pokutu si zaplatil, a tak všeckno pokolení lidské za dědičné poddané sobě si zejskal a od Otce tvého nebeského plnomocenství na nebi i na zemi si dosáhl.
Protož já, bídný hříšník, na dnešní radostný den s největší důvěrností k tobě přicházím, maje náděje, že obzvláštní milosti od tvé božské dobrotivosti nabudu. Na Veliký pátek s strachem za milosrdenství sem prosil, neb sem se obával, aby tvé krvavé rány proti mně na pomstu nevolaly, neboť sem příčinou jich byl. Vida pak dnešního dne, že tvé svaté umučení tak dobrý konec vzalo a tvé všeckny bolesti a trápení v samou radost a potěšení se obrátily, všecknu hanbu a bázeň na stranu kladu a s duvěrností za milosrdenství slavný a radostný den mé ponížené prosby oslyšeti neráčíš. Neb kdyby mně takové štěstí se přihodilo  jako tobě a a někdo chudý pro tu čest by mne o almužnu žádal, pro velikou radost mého srdce bych mu více udělil, než by žádal. Poněvadž pak ty, nejdobrotivější Ježíši, nesmírně štědřejší jsi, náději mám, že mne, nuzného žebráka, bez almužny od sebe nepropustíš. Skrze tu čest a slávu, která se ti dnešního dne stala, tebe žádám, skrze slavné tajemství tvého vzkříšení, které se dnes přihodilo, a skrze pět tvých svatých ran a pro vylití tvé předrahé krve tebe prosím, abys mi, chudému a nuznému žebráčkovi, na ten slavný a veselý den hojné a bohaté almužny štědře uděliti ráčil.
Ptáš-li se mne pak, co žádám, já odpověděti nemohu, neb tak mnoho rozličných věcí zapotřeby mám, že nevím, co nejprve žádati mám. Až posaváde ještě pro mé veliké hříchy u velikým tvým hněvu trvám, ještě tak veliká pokuta v očistci na mne očekává, že se hrozím na to mysliti. V tak velikým nebezpečenství věčného zatracení jsem postaven, že mi ho ujíti téměř možné není. Ve všech ctnostech jsem též tak převelice chudý a tak mnohými nedokonalostmi naplněný, že stydím se na to pomysliti. Jsem také v tak velikým kříži a bídě postavený, že nevím, jak sobě spomoci mám. Jedním slovem, tak mnoho od tebe žádati zapotřeby mám, že ani konce, ani počátku nenacházím. Poněvadž pak nevím, co mi jest nejvíce k spasení zapotřeby, všecky mé prosby a potřeby do jednoho svazku váži a před tvé svaté nohy kladu, poníženě žádaje, abys z tvé božské milosti jednu toliko mou bídu a potřebu ráčil vzíti a mé duše těch milostí uděliti, kterých ty znáš jí nejvíce zapotřebí býti. Amen. 

COCHEM, Martin von. Velký život Pána a Spasitele našeho Krista Je­žíše a jeho nej­svě­tější a nejmilejší matky Panny Marie, jakož i všech ji­ných krevních přátel Syna bo­žího, totižto svaté Anny a její matky svaté Emerenciány, svatého Josefa a svatého Joachyma, svatého Jana Křtí­tele, svatého Jana Evanjelisty, svatého Štěpána, prv­ního můčedlníka, svatého Jakuba Menšího, svaté Máří Magdalény a svaté Marty, kdežto postižené jsou všeckny nejpřednější věci, které se od stvoření světa až do zkázy a vyvrácení města Jeruzaléma zběhly, jakož taky obšírná historie Starého i Nového zakona se dotykajicí. Co se někdy v krajinách žídov­ských zběhlo a v Písmě svatém něco zatměleji a krátčeji vypsano jest, tuto se obšírně a zřetedlně vypisuje. Nachází se též v této knize do pěti set rozličných a velmi pěkných modliteb o životu a hořkém umučení a oslavení Pána Ježíše Krista, jakož i k Marii Panně a jiným někte­rým svatým. Praha : Argo, 2007. ISBN 80-7203-919-7, s. 827-828.

        

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: