Czumalova nástěnka

Duben 9, 2012

OBRAZ, ROZJÍMÁNÍ A MODLITBA NA PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ, VŠE BAROKNÍ

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 1:21 pm

Jan Wildens: Krajina s Kristem a učedníky cestou do Emauz, 40. léta 17. století, olej na plátně, 123 × 168 cm, Petrohrad, Ermitáž

 ROZJÍMÁNÍ NA PONDĚLEK VELIKONOČNÍ

Na tento den radůj se a vesel se s tvým miláčkem a v tvém srdci vyjdi s ním na procházku. Abys mu pak obzvláštní zalíbení učiniti mohl, s dvouma učedlníky jdoucími do Emauz o jeho hořkém umučení rozmlouvej, říkaje:

 MODLITBA NA PONDĚLEK VELIKONOČNÍ

Ó nejdobrotivější Pane Ježíši, poněvádž dnes radostný Pondělek velikonoční nastal, na který lidi jak do Emauz, tak do zelených polí vychází. také já tebe jakožto mého nejmilejšího a nejvěrnějšího přítele na procházku zůvi, a to na zelené pole, kdež laskavě spolu porozprávíme a krásných velikonočních ranních kvítků sobě natrháme. Zůvi tebe srdečnou žádostí oné nevěsty v Písních Šalamounových, kdež ona takto k tobě mluvila: Pojď, můj milý, vejděme sobě do pole, projděme se v zahradách, neb již zima odešla, příval pominul, kvítí se ukázalo, hlas hrdličky uslyšán jest v zemi naší. Ó rozmilý choti srdce mého, radůjme se nyní, neb jest již zima pominula, příval již přešel, neb předešlý tejden byl jako studená zima, že ani jískřičky lásky a lítosti v srdcích všech Židů nepozůstalo. Ó, jak hrozný a veliký příval byl předešlého týhodne, neb jsou zhusta pršely rouhavá slova, plvání, kýje, biče, metly, trní, rány a krev, a ten příval tak silně na tebe se přivalil, že byl by tě téměř utopil! Nyní pak, budiž Bohu chvála, již zima pominula, od toho déště a přívalu již přestalo a spanilé kvítečko nám se ukázalo, protož, můj nejmilejší miláčku, poď a natrhejme sobě kvítků a na zeleném poli se obveselme. Kde pak já najdu ňáký vonný a spanilý kvítek, který bych tobě daroval? Nevím, kde bych krásnější našel jako na hoře Kalvárii, na které prvnějšího týhodne velmi krásný a ušlechtilý kvítek se vypučil. Ale jaký jest to kvítek než ty sám, Pane Ježíši Kriste Nazaretský? Neb Nazaret jměnuje se květnost , ty pak, ó Ježíši Nazaretský, jsi květoucí Ježíš. Než kterak, ó ušlechtilý kvítku, v tak veliké zimě a na tak suchém místě růsti a vykvésti jsi mohl? Ó, jak jsou tvé krásné lístky uvadly, jak jsi tvou krásnou barvu potratil a jak jsi docela vší síly byl zbaven! Bezbožní Židé na tak tvrdém dřevě kříže tě štípili, kdes ani růsti, ani živ býti nemohl, nýbrž na tvrdé skále tě posadili, kde jsi ani síly, ani vláhy žádné neměl, protož žalostivěs volal: Žízním, žádné vláhy nemám, takže velikým suchem uvadnouti musím.
Bezbožní pak lidé žlučí a octem tě svlažovali, a tak ten ušlechtilý kvítek docela zvadnouti a zahynouti musil. Že pak žádný tě zkropiti nechtěl, dal si tu sladkou studni tvého srdce otevříti a sám jsi se předrahou krví a vodou hojně obvlažil. A tak ten ušlechtilý kvítek začal poznova síly nabývati, když na Velikou noc tak ušlechtilý ze země vykvetl, že se tomu anjelé i lidé velice divili. Tu zas uslyšán jest hlas té milé hrdličky, když anjel Páně, v té květné zahradě sedě, vesele zpíval: Ježíše Nazaretského hledáte, který byl ukřižován? Není ho zde, neb jest z mrtvých vstal. Ó Ježíši Nazaretský, rozmilý velikonoční kvítku, bělejší nad lilium, červenější nad růži, žlutější nad šafrán, modřejší nad fialu, barevnější nad tulipány, příjemnější nad narcisy, vonnější než hyacinty, silnější než májové kvítky, vyvýšenější než slunečnice a krásnější nad všeckno polní kvítí, ó Ježíši Nazaretský, poněvádž jsi kvítek spanilý velikonoční, obveslůj oči mé, občerstvůj vůní, oslaď chuť, posilňůj rozum, potěš duši, naplň radostí a při dobrém zdraví zachovej, zažeň málomyslnost, umenš pokušení a všemu lidu sladkosti nebeské hojně uděl! Ten tehdy rozmilý velikonoční kvítek já trhám a tobě jej laskavě obětuji. Ty, ó Ježíši, jsi sám ten rozkošný kvítek a tobě samému jej obětuji, tebe samého tobě samému daruji a tvou vlastní líbeznost tobě dávám, abych v ní svou rozkoš a zalíbení měl. Radůj se a plesej, ó Ježíši, že jsi sám ten přerozkošný kvítek, který zem i nebe obveseluje, chval a zvelebůj Otce tvého nebeského, ó Ježíši, že tě tak rozkošným kvítkem učiniti ráčil. Já též chválím a oslavuji s tebou, ó Ježíši, Otce tvého, že on tvou líbezností tolik tisíc lidských duší od smrti hříchu milostivě zachovati ráčil.
Ó nejsvětější Rodičko boží, ó vy kůrové anjelští, ó vy houfové otcův svatých, vám všem obětuji ten ušlechtilý velikonoční kvítek k vašemu obvzláštnímu obveselení. Pohleďte, jak krásný, jak vonný, jak příjemný a jak čerstvý jest, jemuž rovného v zahradě rajské nalézti není. Protož chvalte a oslavůjte se mnou nebeského zahradníka, jenž uprostřed zahrady nebeské ten spanilý a ušlechtilý kvítek pro obveselení vaše posadil. Ach, orodůjte též za mě, abych i já někdy na ten nebeský kvítek hoden byl patřiti a z jeho krásy se veseliti. Tu tehdy modlitbutobě, ó Ježíši, obětuji a poníženě žádám, abys když na smrtedlné posteli ležeti budu, na tu mou prosbu rozpomenouti se ráčil. Tehdáž ukaž mi tvůj spanilý a přívětivý obličej a uveď mne do tvé nebeské květné zahrady, v které se ty paseš mezi lilium a mezi růžemi se procházíš. Amen.      

 COCHEM, Martin von. Velký život Pána a Spasitele našeho Krista Je­žíše a jeho nej­svě­tější a nejmilejší matky Panny Marie, jakož i všech ji­ných krevních přátel Syna bo­žího, totižto svaté Anny a její matky svaté Emerenciány, svatého Josefa a svatého Joachyma, svatého Jana Křtí­tele, svatého Jana Evanjelisty, svatého Štěpána, prv­ního můčedlníka, svatého Jakuba Menšího, svaté Máří Magdalény a svaté Marty, kdežto postižené jsou všeckny nejpřednější věci, které se od stvoření světa až do zkázy a vyvrácení města Jeruzaléma zběhly, jakož taky obšírná historie Starého i Nového zakona se dotykajicí. Co se někdy v krajinách žídov­ských zběhlo a v Písmě svatém něco zatměleji a krátčeji vypsano jest, tuto se obšírně a zřetedlně vypisuje. Nachází se též v této knize do pěti set rozličných a velmi pěkných modliteb o životu a hořkém umučení a oslavení Pána Ježíše Krista, jakož i k Marii Panně a jiným někte­rým svatým. Praha : Argo, 2007. ISBN 80-7203-919-7, s. 828-830.

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: