Czumalova nástěnka

Prosinec 3, 2012

TOTO NENÍ POKUS O POMNÍČEK

Filed under: MIMO RUBRIKY — V. Cz. @ 10:47 pm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotografie © Dr. Pavla Vrbová 2011
Tak jsem si dnes jako autoterapii předepsal, že si sestavím seznam písemných kvalifikačních prací, které jsem za dobu působení na katedře kulturologie vedl. Představoval jsem si, že si tím tak hodinku odpočinu a pak se vrátím k pořádné činnosti. Nebyla to hodinka. Pochopil jsem, proč jsem tak unavený a proč cítím takový deficit v lecjakém zákoutí svého života: Těch prací je obludně mnoho. Nikdy jsem si nevedl žádnou evidenci, jen nemažu posudky. Jiný zdroj k dispozici nemám, jen novější práce jsou v SISu. Mohlo se tak stát, že v seznamu nějaká práce chybí, protože jsem psal posudek jinde, než na svém počítači. Nemohu také vyloučit, že jsem o některé nepřišel. (Posudky na rigorosní práce jsou někdy jen recyklované posudky na práce diplomové, jako jsou někdy rigorosní práce jen recyklovanými pracemi diplomovými.) Tedy stane-li se někomu z mých diplomantů, že sem zabloudí a nenajde se, prosím o odpuštění, není v tom nic osobního a rád napravím. Nesepisuji už práce rigorosní, které na řadu uvedených prací diplomových navazují, ani doktorské, jimiž někdy to zřetězení vrcholí. Dohromady už nikdy nedám písemné práce k postupové zkoušce, které naopak mnohdy diplomovým pracím předcházely. Ty se posuzovaly jen ústně a zdaleka ne všechny je mám v elektronické podobě. V seznamu diplomových prací nejsou jen texty výborné, někdy sebesvědomitější vedoucí nedostane šanci a vždycky se vyrábí ze dřeva, které je momentálně k mání. S některými texty jsem se nadřel bez radosti, ale jsou tam i takové, na něž mohu být hrdý docela bezpracně. Uvědomil jsem si nad seznamem, kolik je tam prací mimořádných, chytrých, plných invence, tvořivých a inspirativních. A také, kolik autorů bylo právě takových a kolik krásného jsem s nimi prožil. Učím moc rád, ale společnou tvorbu mám ještě raději.
Pro kulturologii je seznam konečný, sám si ale rychle načnu nový.
A, prosím, věřte mi, toto skutečně není pokus o pomníček. Jen jsem se chtěl rozloučit.

DIPLOMOVÉ PRÁCE

BLAŽEK, Filip. Grafický design a společnost: Typografie a kultura v české společnosti ve 20. století. 2001.

BOHÁČOVÁ, Kateřina. Neorene­sanční architektura v Praze a Florencii v kulturně-historickém kontextu 19. století. 2008.

BROŠTA, Josef. Kul­tura 2.0: K problematice webu 2.0 a kulturním aspektům online komunikace. 2009.

BUDINSKÁ, Jana. Zimní slunovrat a jeho oslavy v evropské kultuře: Vznik, vývoj a modifikace kulturních zvyklostí a tradic spojených s dnešními oslavami Vánoc. 2007.

BURČÍKOVÁ, Milada. Problematika vzťahu umenia a společnosti na príklade názorov Williama Morrisa a ich recepcie. 2006.

BUREŠOVÁ, Kateřina. Archetyp sloupu v evropské architektuře. 2006.

BUREŠOVÁ, Lenka. Role koně v historii člověka. 2007.

BURSOVÁ, Linda. Sociokulturní vývoj města Jablonce nad Nisou. 2004.

CANEVOVÁ, Kateřina. Kulturně historický vývoj severovýchodní části bulharského Černomoří se zaměřením na město Balčik. 2002.

ČEJKA, Micha­el. Město Liberec v kulturologické perspektivě. 2009.

CIGNEROVÁ, Natálie. Turínské plátno. 2002.

CIMBÁL, Václav. Odkaz předválečných koncepcí bydlení a obytnosti dnešku. 2002.

CÍSAŘOVÁ, Julie. Česká filmová Nová vlna a její sociokulturní kontext: Příspěvek k obrazu každodennosti v české kultuře 60. let 20. století. 2005.

ČINÁTLOVÁ, Blanka. Mytologie těla. 2007.

ČUMLIVSKI, Jan. Excerpta podrženého: Topografie paměti. 2005.

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport v kulturologické per­spektivě: Nástin několika možných kulturologických pohledů na sport a agonální princip v soudobé západní společnosti. 2005.

DOBRUSKÁ, Magdalena. Poezie anglického romantismu. 2004.

DOLEŽALOVÁ, Kateřina. Dvorský tanec v italské raně renesanční kultuře. 2007.

DOLEŽALOVÁ, Kateřina. Ke kultuře Berberů z pohoří Ríf. 2008.

DRYÁKOVÁ, Kateřina. Nástin morové kultury: Morové, mariánské a trojiční sloupy v českých zemích. 2004.

DRYJOVÁ, Eva. Putování geniem loci: Kulturní krajina Čech. 2008.

DVORSKÁ, Johana. Houby v kultuře. 2004.

FIALOVÁ, Jaro­slava. Královská kanonie premonstrátů na Strahově: dějiny a kulturní odkaz. 1999.

FORMÁČKOVÁ, Lucie. Móda jako výraz kulturní epochy. 2002.

FRAŇKOVÁ, Renáta. Strom v lidské kultuře. 2010.

FRAŇKOVÁ, Soňa. Poutnictví, tuláctví a turistika: Kulturologická komparace přístupů. 2012.

FUXOVÁ, Bohuslava. Předpoklady českého moderního a postmoderního feminismu v kontextu evropské kultury. 2003.

GÄRTNEROVÁ, Aranka. Ikona, místo setkání. 2001.

GAVLAS, Tomáš. Kulturní fenomén poutě a mo­derního nomádství se zaměřením na Camino de Santiago. 2012.

GEMBČÍKOVÁ, Sandra. Smrt v antické řecké kultuře. 2007.

GOLLOVÁ, Marie. Zahradní umění a tvorba krajiny v kulturně historické perspektivě. 2012.

GREGORINIOVÁ, Jindřiška. Životní styl a způsob trá­vení volného času obyvatel Královských Vinohrad na přelomu 19. a 20. století. 2002.

GYALTSO, Lenka. Thangky – tibetské obrazy s příběhem. 2011.

HELINGEROVÁ, Alena. Malá Strana: K urbanistickému, architektonickému a sociál­nímu vývoji města. 2004.

HERMANNOVÁ, Viola. Dvě tváře kočky v kultuře člověka: Ambivalence lidského postoje ke kočkám a její proměny ve starověkém Egyptě a evropském středověku. 2005.

HESSOVÁ, Jana. Národní památník na Vítkově v kulturním kontextu: Problematika uměleckého ztvárnění a interpretace hodnot a idejí. 2009.

HLUBUČEK, Filip. Technika jako adaptační nástroj. 2002.

HOLÁ, Kateřina. Svátky, tradice a zvyky v životě židovského národa. 2004.

HOLUBOVÁ, Kristýna. Lenost, zahálka, ne­činnost. 2012.

HORÁČKOVÁ, Aneta. K dějinám a současnosti managementu kulturních akcí: Manageři a organizátoři kulturních akcí. 2010.

HORVÁTHOVÁ, Eva. K problematice kul­turní difúze Iberoameriky. 2005.

HRADILKOVÁ, Anežka. Místo v Praze: Buďánka. 2009.

HRDINOVÁ, Veronika. Lidské tělo a jeho obraz ve středověké a současné kultuře: Exkurze do krajiny vědy a filmu. 2006.

HUBEŇÁKOVÁ, Julie. Člověk a krajina v kulturologické perspektivě. 2010.

CHMELENSKÁ, Hana. Osobnost a dílo Rudolfa Labana v kulturně historickém kontextu. 2004.

CHYBA, Radim. Dějiny české kultury za protekto­rátu Čechy a Morava. 2005.

JAGEROVÁ, Linda. Kulturněhisto­rický vývoj sklářství v Jizerských horách. 2005.

JANĎOUREK, Jakub. Únor – měsíc ochranných známek. 2005.

JECHOVÁ, Jitka. Most: město vytržené z kořenů. 2010.

KASLOVÁ, Marta. Zlato v kultuře. 2007.

KERNOVÁ, Michaela. Proměny konzumní společnosti. 2009.

KERNOVÁ, Michaela. Vlasy válčit, vábit, vzdorovat: Sociální role vlasů v kulturně historickém kontextu. 2011.

KIRCHNEROVÁ, Denisa. Poutník – Homo viator. 2003.

KLEMOVÁ, Tereza. Franky a jejich kultura. 2008.

KLINECKÝ, Tomáš. Osobnostní a historické pojetí kultury v díle Václava Černého. 2009.

KNAPP, Dalibor. Aktivismus jako odpověď na krizi veřejného. 2010.

KOLÁŘOVÁ, Helena. Masopust a jiné výroční rituály, obyčeje a rituální průvody na našem území od středověku po současnost. 2005.

KOLLÁROVÁ, Klára. Sto let české a moravské kulturní historie prizma­tem časopisu Vinařský obzor. 2007.

KOVTUN, Jakub. Od funkcionalismu k životnímu slohu: Teoretické dílo architekta Karla Honzíka. 2008.

KROPÁČKOVÁ, Linda. Proměny nomádství. 2005.

KRUŠINOVÁ, Zuzana. Město: místo mezi mýtem a médiem: K existenciální di­menzi architektury a urbanismu. 2006.

KRYKORKOVÁ, Zuzana. K teorii veřejných pro­stranství a možnostem její aplikace. 2005.

KUČEROVÁ, Zdeňka. Africké divadlo v kulturologické perspektivě. 2003.

KUDRNOVSKÁ, Linda. Mýtus jako námět výtvar­ného umění velkých civilizací starověkého Předního východu. 2003.

KUHNOVÁ, Kris­týna. Fado v kontextu města Lisabon. 2008.

KUNSTOVNÁ, Barbora. Fenomén LARP. 2011.

KVASNIČKA, Jan. Konopí a kultura: Kapitoly z dějin extáze, umění léčby a hmotné kultury. 2005.

LAHODOVÁ, Markéta. La corrida de toros: Oslava krásné smrti. 2010.

LANGROVÁ, Jolana. Kulturní diverzita a UNESCO: Podpora kulturní diverzity organizací UNESCO v rámci systému OSN. 2002.

LAPKOVÁ, Eliška: Sonda do náboženského života v České republice (Na příkladě města Kladno). 2012.

LEBEDOVÁ, Šárka. Funkce poutnictví v dějinách evropské kultury. 2008.

LENGEROVÁ, Karolína. Lékařství starého Egypta. 2003.

LEVÝ, Martin. Graffiti a město: Návrat emocionality do urbánního prostoru. 2006.

LIFKOVÁ, Dita. Vývoj lidských sídel jako zrcadlo vztahu lidí k přírodě. 2003.

LUKAVEC, Jan. Kapi­toly z kulturních dějin zrcadla. 2003.

MALÁ, Eva. Břevnov – kulturně historická a sociokulturní analýza města a městské komunity. 2012.

MAROUŠKOVÁ, Šárka. Amerika podle Wenderse: Obraz Ameriky ve filmech Wima Wenderse v kulturologické perspektivě. 2009.

MASOJÍDEK, Milan. Nový věk starého já: Spiritua­lita New Age ve světle učení advaity. 2008.

MERHAUT, Marek. Gastro­nomie v evropské a asijské kultuře. 2001.

MIKOLÁŠKOVÁ, Eva. Arménská architektura. 2009.

MRÁZKOVÁ, Tereza. Gastronomie v dějinách kultury. 2011.

MRÁZOVÁ, Gabriela. Geneze muzea umění. 2004.

MRNKA, Kryštof. Udrži­telný rozvoj a urbanismus: kulturologická analýza. 2011.

MURÁRIKOVÁ, Simona. Zdraví jako kulturologické téma. 2011.

NEUBERT, Lukáš. Nekamenujte proroky aneb pěvci jsou jak ptáci:K myšlence umělecké avantgardy ve vztahu k dnešku. 2007.

NOVOBÍLSKÝ, Marek. Hrabě František Antonín Sporck a Kuks v kontextu s evropskou barokní kulturou. 2003.

ONDROVÁ, Irena. Barvy a vůně florentské renesance. 2004.

PEJSAROVÁ, Jana. 2008: Trpaslík stále žije: Fenomén zahradního trpaslíka ve světle kulturologic­kých souvislostí. 2008.

PETROVSKÁ, Kamila. K filantropii v západní kultuře: Francouzská společnost a neziskový sektor. 2006.

PRÁŠKOVÁ, Markéta. Rituály a svátky v židovské kultuře. 2003.

PŘEROVSKÝ, Ondřej. Litoměřicko – zahrada Čech: Krajem Dolního Poohří. 2007.

PROKOPOVÁ, Tereza. Proměny lidové architektury v kontextu moderny a postmoderny. 2009.

PTÁČKOVÁ, Jana. Vitis vinifera. 2011.

PŮTOVÁ, Barbora. Kulturní dimenze symbolů jako replikátorů informací: Me­diátory kultury v čase a prostoru. 2009.

RADOTÍNSKÁ, Eliška. Kultura současného Íránu. 2010.

RAK, Ondřej. Sociokulturní dopady likvidace starého města Most. 2008.

REICHELOVÁ, Kateřina. Podprsenka v kulturologické perspek­tivě. 2010.

REINBERGEROVÁ, Anna. Kůň v kultuře lidstva. 2009.

REJCHRTOVÁ, Anna. Vlasy jako text: K sémiotice kultury. 2008.

REZEK, Tomáš. Neviditelné umění příběhů, které nelze vyprávět. 2004.

RICHTER, Jan. Symbol a architektura. 2011.

RIMEŠOVÁ, Zuzana. Porod a jeho obraz v České republice. 2010.

ŠABACH, Petr. Kultura neslyšících: K některým otázkám komunity sluchově postižených v ČR. 2008.

ŠEDIVÁ, Kristina. Filmový festival. 2008

SEIDL, Lukáš. Bojová umění Dálného východu. 2011.

ŠINDELKA, Marek. Kultura a čas. 2012.

SIROTKOVÁ, Magdalena. Pražská výstavní architektura: Prezentace. 2002.

SKALÁK, Filip. Fotografie jako kulturní fenomén. 2003.

ŠKAROUPKOVÁ, Bojana. Mudéjarská architektura jako výraz středověké multikulturní společnosti na Pyrenejském poloostrově. 2002.

SLAVICKÁ, Magdaléna. Archetyp Krista napříč časem a kulturami. 2004.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Dětský časopis – zpráva o naší kultuře. 1999.

SOKOLOVÁ, Květuše. Kultura Dubrovnické republiky. 2002.

SOUČEK, Martin. Fenomén ruské emigrace v Československu v rozmezí let 1922-25: Viděno přes příběh života a díla Mariny Cvetajevové. 2004.

SRBOVÁ, Tereza. Pražské židovské ghetto. 2003.

STEHLÍKOVÁ, Kamila. Česká keramika 2. poloviny 20. století. 2005.

STERNOVÁ, Marie. Jindřich Šimon Baar a kultura chod­ského regionu. 2006.

STRNADOVÁ, Ivana. Od Národopisné výstavy ke skan­zenu: Vznik muzea v přírodě z pohledu kulturologie. 2008.

STUCHLÍK, Jaroslav. Prostor města: Turnov v čase a prostoru. 2009.

SVATÁ, Barbora. Kultura pěšího pozná­vání: Naučné stezky jako koláž místa. 2009.

SVĚRÁK, Jakub. Mediátory kulturní změny v západní společnosti. 2002.

SVOBODOVÁ, Magda. Scénografie jako kulturní fenomén: František Tröster a jeho okruh. 2001.

ŠVRLOVÁ, Světlana. Oděv a móda jako součást kultury. 2004.

TISUCKÁ, Beáta. Krajina, jazyk, člověk – kulturologická stu­die. 2011.

TITĚROVÁ, Kristýna. Kult Velké Bohyně z kulturologického pohledu. 2008.

TOPINKOVÁ, Radka. Tradiční formy japon­ského divadla v kulturologické perspektivě. 2005.

TUREČEK, Martin. Ke vztahům české a ně­mecké kultury: Lidová kultura severního Plzeňska. 2007.

TYSLOVÁ, Irena. Tramping: Uchopení sociokulturního fenoménu trampingu instrumenty kultu­rologické metodologie. 2006.

URBAN, Jan. Zvony. 2008.

URBANOVÁ, Berenika. Theatrum mundi – divadlo jako interpretace světa. 2009.

URBANOVÁ, Marie. Hranice mezi starým a novým. Město a česká kultura časné moderny. 2007.

VAŇURA, Jan. Rastafari – dlouhá cesta ke svobodě: Kořeny rastafarianismu jako kulturní historie afrojamajských hnutí za svobodu a sebeuvědomění. 2003.

VÍTOVÁ, Kateřina. Kultura v českých zemích za vlády Václava II. (vybrané problémy). 2001.

VLČEK, Martin. Tělo a krajina: Tři pokusy o jejich splynutí. 2012.

VOMÁČKOVÁ, Klára. Muzeum beze zdí aneb Prostor pro současné umění. 2005.

VONDRÁČKOVÁ, Lucie. Tradice české pohádky v československé kinematografii. 2005.

VRABCOVÁ, Markéta. Analýza městského prostředí. 2008.

WEINEROVÁ, Jana. Hudba a kultura: Kapitoly o hudbě západní kultury. 2010.

WEISEROVÁ, Radka. Městský prostor a jeho vývoj v kulturologické perspektivě. 2005.

WENCELOVÁ, Karolina. Kulturní krajina a drobné památky na Křivoklátsku. 2006.

ZACHOVÁ, Kateřina. Osvobozené divadlo v kulturologické per­spektivě. 2009.

ZELENKOVÁ, Šárka. Lidé a iracionalita (fenomén dionýství). 2003.

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

FREIOVÁ, Kristýna. Obilí ve středověké kultuře českých zemí. 2011.

KRUPKOVÁ, Marcela. Rozdíly a styčné body české a japonské kultury nahlížené prostřednictvím pohádek a pověstí. 2012.

NOVOTNÁ, Barbora. Masky v současném umění. 2012.

PETIŠKA, Eduard. Český Řím. 2011.

TUPÁ, Jana. Město a příroda. 2012.

VÍTŮ, Barbora. Indické výtvarné umění jako dějiny kulturních dialogů. 2012.

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: