Czumalova nástěnka

Prosinec 18, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 19. PROSINCE 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 11:26 am

CO BYLO PŘED FARNÍM CHRÁMEM SV. PROKOPA

První část cesty ke kostelu sv. Prokopa, vystavěnému Františkem Mikšem v letech 1899–1903 podle projektu Josefa Mockera z let 1889–1898, nechám raději vylíčit Františka Ekerta, kaplana u sv. Vojtěcha, než vás v úterý seznámím s její druhou částí. František Ekert, vypravěč rozhodně lepší než při vší snaze dokážu být, vydal své dílo Posvátná místa král. hl. města Prahy s podtitulem Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého v roce 1883, pět let před tím, než Jeho Eminence František z Pauly hrabě kardinál Schönborn-Buchheim-Wolfsthal posvětil základní kámen nového žižkovského kostela. A až dvacet let po vydání monumentálního Ekertova díla Schönbornův nástupce, Jeho Eminence Lev kardinál Skrbenský, svobodný pán z Hříště, dokončený chrám 28. září 1903 vysvětí. František Ekert, od roku 1892 farář kostela Panny Marie Sněžné, mohl ještě vidět, jak chrám roste, zemřel 20. května 1902. (Je tu ještě jeden důvod, proč nechávám vyprávět P. Ekerta: Ať čtete na dané téma prakticky cokoliv, hledání zdroje vás k němu dovede a jen zjistíte, jak byl ochuzen, připraven o přesnost i krásu a někdy čten a okrádán nepozorně a nedbale. Text ze s. 311-313 II. svazku citovaného díla ponechávám bez jakýkoliv úprav.)

Rozsáhlý a lidnatý Žižkov, který r. 1875 jakožto samostatná obec se ustavil, rozmáhal se tou měrou, že kdežto r. 1869 pouze 4366 obyvatelů čítal, r. 1861 již 21.113 jich ve zdech svých hostil, kterýžto počet den ku dni pořáde vzrůstá. Přesmutné byly však poměry náboženské v této veliké a neustálené obci. Dvacet tisíc lidí katolického vyznání, a mezi nimi více než tři tisíce školních dítek, neměli domácí svatyně, kde by službám Božím obcovali a sv. svátosti přijímali! Byli odkázáni ku vzdálenému a málo prostrannému farnímu kostelu ve Volšanech. Když tento kostel r. 1879 se opravoval, nebylo tu vůbec místa pro služby Boží školní. Tu dovolil J. Em. kardinál arcibiskup Schwarzenberg, aby katecheta Jos. Houžvička sloužil v nedělích a o svátcích mši sv. pro školní mládež na náměstí před školní budovou, což dálo se od 4. neděle po Velikonocích až do konce školního roku 1879 u přenosného oltáře, jejž obec za 63 zl. pořídila. Něco podobného lze za naší doby vídati jen v krajinách zámořských mezi Indiány, k nimž ob čas katolický misionář dochází! Avšak právě tyto mše, sloužené pod širým nebem, jichž súčastňoval se kromě dítek školních i veliký zástup obyvatelstva, vzbudily v srdcích katolíků Žižkovských mocnou touhu po stavbě chrámu Páně. Později konány služby Boží ve školní tělocvičně, která vždy se k tomu upravovala.
Snahou purkmistra J. M. Wertmüllera i katechety Jos. Houžvičky ustavil se hned r. 1879 pod protektorátem p. kardinála arcibiskupa „spolek pro vystavění katolického chrámu Páně v Žižkově“, jenž neunaveně jal se sbírati k tomuto posvátnému účelu milodary. Obec sama darovala pro budoucí kostel staveniště na náměstí pod Bezovkou, i 5000 zl. na stavbu farního domu. Dosud sešlo se ku 15.000 zl. darů na budoucí chrám.
Jelikož nekynula však naděje, že při chudobě obyvatelstva a mnohých překážkách, také zlou vůlí kladených, v Žižkově brzy chrám Páně stavěti se bude, rozhodnuto zříditi v této obci prozatímnou svatyni i duchovní správu. K tomuto účelu koupen r. 1883 za 31.000 zl. velký, dříve hostinský dům „u Jana Lucemburského“ čís. p. 520 v ulici Štítného, a prostranná někdejší tančírna jeho upravena v kapli.[1] Zároveň rozdělena posavádní farnosť Volšanská tím způsobem, že větší díl obce Žižkovské asi s 15.000 obyvateli byl přidělen pod duchovní správu Žižkovského exposity, jímž ustanoven kněz Jos. Houžvička, posavádní katecheta, pod dozorem faráře Volšanského. Spolu učinila obec Žižkovská smlouvu s kongregací Milosrdných sester sv. Karla Bor., jíž odevzdala správu obecné opatrovny dítek, pro kterouž najala místnosti v témž domu, kde kaple a duchovní správa se nalézají. Tak stal se v smutných náboženských poměrech této obce rokem 1883 požehnaný obrat.
Kaple byla v neděli dne 30. září, o svátku sv. Jeronýma r. 1883 od sv.-Vítského kanovníka dra Eduarda Tershe posvěcena, ku kteréžto radostné slavnosti zavítali zástupcové c. k. místodržitelství i hejtmanství Karlínského a obce Pražské i obecní zastupitelstvo Žižkovské s mnohými jinými hostmi.
Sotva kaple tato službám Božím zasvěcena byla, osvědčilo se, že v obyvatelstvu Žižkovském, ač dlouho svatyně se mu nedostávalo, nevyhasl duch víry a nábožnosti katolické, neboť svatyně ta bývá vždy o službách Božích nedělních i svátečních zbožným lidem přeplněna, a též ve všední dny přichází sem dosti lidu na mše sv. a požehnání.
Kaple Panny Marie jest dosti prostranná, majíc 36 metrů délky, 20 metrů šířky a 18 metrů výšky. Sáhá skrze dvě patra do výše celého domu a má dvoje rozsáhlé galerie nad sebou, tak že poskytuje místa více než 1000 osobám. Na střechu její dána r. 1883 věžička se zvonkem, ozdobená křížem. Veškeren hojný nábytek i posvátné nádoby a bohoslužebná roucha byly sem darovány. Roucha věnovaly kláštery Strahovský, Uršulinek, Milosrdných sester, Anglických panen, Srdce Páně, a spolek paramentní. Dále darovali: Monstrancí p. Hellebrand, ciboř paní Parmová, kalich p. Václ. Zikmund, jiný kalich spolek paramentní, krásný luster sl. Hallová, skříň k nemocným p. Jan Nesládek, nádobky na sv. oleje p. Moravec, paténu pro zaopatřování nemocných paní Wagnerová, korouhve p. Štěpán, lucerny p. Uher a p. Pally, svícny p. Zadák a sl. Kateř. Tichovská. Oltář i obrazy věnoval sem klášter Emauský. Touto štědrostí dobrodinců, a to hlavně samých obyvatelů Žižkovských, upravena jest tato kaple velmi vkusně, tak že příjemný dojem činí.
Oltář Panny Marie má svatostánek a pěknou sošku Matky Boží, darovanou od Milosrdných sester. Na stěnách visí velké obrazy sv. Josefa, sv. Václava a sv. Jana Nepom., které bývaly na oltářích v klášteře Emauském. V krátké době bude tato svatyně ozdobena i obrazy křížové cesty.
Služby Boží konají se tu tímto řádem: V nedělích a o svátcích bývá ranní mše sv. o 7½ hod., školní mše sv. v 9 hodin; v 10. hod. koná se kázání, a po něm slouží se mše sv. zpívaná. Církevní zpěvy koná tu mládež školní s učiteli, a činí se již přípravy ku zřízení Cyrillské jednoty. Odpoledne bývá tu každodenně požehnání. V době adventní pějí se zde písně rorátní.
Duchovní správce má svůj úřad i příbytek v témž domě a nyní bydlí tu i tři Milosrdné sestry, kteréž vychovávají více než 300 dítek v zdejší obecné opatrovně. Dejž Bůh, aby v lidnatém Žižkově brzo vypínal se důstojný, prostranný chrám Páně (sv. Prokopa ?), o jehož stavbu nepřestane ani nyní pečovati horlivý spolek zbožných katolíků zdejších.

Fotografii kostela sv. Prokopa vytvořil v 1. polovině 40. let Jaromír Funke (FUNKE, Jaromír. Pražské kostely. Praha – Brno, Miroslav Stejskal – Josef Stejskal, 1946, obr. 149.), pohlednice ukazuje kostel nedlouho po dostavění (DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012, obr. 135 na s. 47.).

 V ÚTERÝ 19. PROSINCE 2017 SE SEJDEME JEN VE 14.00 (OBĚ SKUPINY) NA SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ PŘED KOSTELEM SV. PROKOPA (TRAMVAJE Č. 5, 9, 15, 26, ZASTÁVKA LIPANSKÁ). V TOMTO KALENDÁŘNÍM ROCE NAPOSLED A NAPOSLED I V TOMTO SEMESTRU, V ÚTERÝ 2. LEDNA 2018 JE DĚKANSKÉ VOLNO. V LETNÍM SEMESTRU SE PRVNÍ PŘEDNÁŠKA KONÁ 20. ÚNORA 2018. TĚŠÍM SE NA VÁS.    

[1] Dům čp. 520/XI, Štítného 5, postavil Vojtěch Hodan v letech 1873-1874. V roce 1919 byla kaple přestavěna na divadlo. Dnes tu sídlí Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: