Czumalova nástěnka

Březen 17, 2018

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 20. BŘEZNA 2018

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 11:47 pm

DŮM NEZNÁMÉHO ARCHITEKTA, KTERÉHO SOTVA ZNÁME JAKO FOTOGRAFA

Dům, který nás zaujal na rohu žižkovských ulic Lucemburská a Bořivojova (čp. 1242/XII, Lucemburská 21), jsme díky tomu, že Šárka Těšík má lepší vizuální paměť a chytře využívá svůj telefon chytřejší než já, autorsky a časově určili ještě v průběhu minulé mokré a studené přednášky. Určit nám ho dovolila fotografie v knize už zde několikrát citované[1], reprodukovaná z časopisu Český svět[2]. Dům v letech 1912-1913 postavil stavitel Emil Moravec podle projektu Jindřicha Vaňka. Nový soupis[3] jej neuvádí, spolehlivá Praha 1891–1918 obsahuje fotografii Ester Havlové z Lucemburské ulice a následující charakteristiku: „Geometrické moderně se nejvíce přibližuje (myšleno v bloku mezi Jagellonskou a Lucemburskou) nárožní dům v Lucemburské ulici 21/1242 architekta Jindřicha Vaňka z roku 1912; jeho fasáda nese některé znaky typické pro tvorbu architekta Emila Králíčka.[4]
O architektonickém díle Jindřicha Vaňka (1888-1965) toho vlastně zatím víc nevíme. Rodák z Rokycan, syn ředitele měšťanské školy v Radnicích, studoval na průmyslové škole v Praze a architektonické vzdělání získal pravděpodobně v Německu. Tam také krátce praktikoval a poté pracoval v ateliéru Josefa Gočára. Nelze vyloučit, že žižkovský dům je jeho poslední realizací. V době, kdy se stavěl, už Jindřich Vaněk intenzivně fotografoval. Na jaře roku 1914 si s Josefem Kandelárem v Praze zřídili fotografický ateliér Vaněk & Kandelár. Existoval do června 1922, kdy se společníci rozešli a Vaněk pak pokračoval samostatně. Jeho ateliér skončil až s likvidací živnostníků v 50. letech.
Od počátků tvorby fotografoval především portrét, akt a architekturu, po Velké válce ve svém ateliéru hlavně děti (vyráběl z jejich portrétů leporela o 12 fotografiích). Jako fotografa ho proto připomínám snímkem Výbuch smíchu, který Augustin Škarda s redakčním kruhem zařadili do ročenky Svazu československých klubů fotografů amatérů Československá fotografie IV, 1934. Bližší jsou mi ovšem jeho akty, fotografie architektury a městské veduty. Poloakt, dnes ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, který tu reprodukuji[5], vytvořil Jindřich Vaněk před rokem 1932. Úspěšný byl soubor 16 pohlednic v modrém tónu Praha v zimě, který dobře zastupuje jeden pól rozpětí Vaňkova fotografického naturelu: Romantik s citem pro atmosféru, vyšlý z piktorialismu, přirozeně miloval ušlechtilé tisky, schopné ji tlumočit, hlavně uhlotisk a olejotisk. Sám vyvinul ve 30. letech postup, který poskytoval výsledky evokující daguerrotypii. Systematicky pracoval na souboru vedut Krásy republiky Československé. Na druhé straně rychle pochopil možnosti, které otevírají kinofilm a fotoaparáty Leica jak pro ateliérovou práci, tak pro reportáž i komerční pouliční fotografii. (V roce 1934 byl snad dokonce odsouzen za nekalé obchodní praktiky, spočívající nejspíš v tom, co se pak stalo běžným: Právě jste byli fotografování, fotografie si můžete vyzvednout na této adrese…) Jádrem jeho díla, které se jinak dochovalo ve stavu velmi torzálním, je půlstoletí, mezi léty 1914 a 1964, vytvářená Galerie vynikajících osobností, dnes uložená v Archivu Národního muzea. Obsahuje portréty více než 1 200 osobností z celého světa, 3 565 negativů, 3 363 kinofilmů a 1 517 pozitivů, s nimi je navíc spojena korespondence s řadou portrétovaných. Jindřich Vaněk jako fotograf neupadl v zapomnění především díky výstavám, které připravili v posledních dvou desetiletích Jan Mlčoch a Libor Jůn, a publikační aktivitě druhého z nich[6]. Jako architekt na své znovuobjevení stále čeká, jedna fotografie v Českém světě je málo.

V ÚTERÝ 20. BŘEZNA 2018 SE SEJDEME VE 12.00 A VE 14.00 NA NÁMĚSTÍ WINSTONA CHURCHILLA U JEHO POMNÍKU. TĚŠÍM SE NA VÁS.    

[1] DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012, obr. 152 na s. 52.
[2] Český svět, 1912-1913, roč. 9, č. 37, 9. 5. 1913, s. 4.
[3] PRIX, Dalibor a kol. Umělecké památky Prahy: Velká Praha: M/Ž 1-2. Praha: Academia, 2017.
4] SVOBODA, Jan E. – LUKEŠ, Zdeněk – HAVLOVÁ, Ester. Praha 1891 – 1918: Kapitoly o architektuře velkoměsta. Praha: Libri, 1997, s. 138.
[5] BIRGUS, Vladimír – MLČOCH, Jan. Akt v české fotografii. Praha: KANT, 2000, obr. 33.
[6] Především JŮN, Libor. Architekt Jindřich Vaněk – osud zapomenutého fotografa a jeho díla. In: Pax bello potior: Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 278-298.

Reklamy

Březen 11, 2018

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 13. BŘEZNA 2018 SE PRO NEMOC NEKONÁ

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 2:24 pm

ČTENÍ NA CESTU K NÁRODNÍMU PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ

Začal jsem jako úvod k pozvání na další přednášku psát o Národním památníku na Vítkově a do textu se mi pořád protivně samy nutily povědomé formulace. Chvíli trvalo, než mi to došlo: Vždyť už jsem o tom psal! Ale kdy a kam? Nalezení odpovědí už trvalo déle, ale text jsem nakonec našel, dokonce na tomto blogu, jen v nepřehledných archivních hlubinách. 12. listopadu 2012 jsem tu uveřejnil text ještě starší, psaný pro Divadelní noviny (roč. XVI, 2007, č. 11, s. 10). Tam tehdy vyšel poněkud redakcí zmírněný a grafikem v pointě uříznutý. Zde je původní rukopis. Text již historický, rekonstrukce tehdy připravovaná už dávno proběhla (červen 2007 – říjen 2009, rekonstrukce Tomáš Šantavý, Tomáš Šedina, Božena Svátková, přestavba Hlavní síně, úpravy Síně Rudé armády a střešní vyhlídky Petr Všetečka, Robert Václavík, Karel Menšík, Transat architekti, stavební náklady 321 000 000 Kč), ale snad nevadí. Na nic, o čem je tu řeč, jsem názor nezměnil.

NEMILOVANÝ CHRÁM NÁRODNÍ IDENTITY
NA PRAHU REKONSTRUKCE
(TEXT Z ROKU 2007)

Nevesely truchlivy jsou ty horské kraje na pustém hřebenu vrchu Žižkova. Shrbené, křivé kleče a sporá pastviska se táhnou až k čáře věčného sněhu, kde leží bílý příkrov ještě dlouho po tom, když v Husová Street nastane obleva. Za oněch velkých dnů naskytla se plachým housenkám, jež jsou kromě hlídače sadů jedinými obyvateli této nehostinné horské pustiny, nezvyklá a předtím nikdy nevídaná podívaná. 

Vlastimil Rada – Jaroslav Žák: Z tajností žižkovského podsvětí
(Bohatýrská trilogie III, 1933)

 

Alois Dryák – Karel Štipl – Jaroslav Brůha, 1923, II. cena

Jaroslav Rössler – Ladislav Kofránek, 1923, III. cena

Josef Kalous – Otto Gutfreund, 1923, III. cena

Jaromír Krejcar – Jan Pešánek, 1923, odměna

Jan Zázvorka – Jan Gillar, 1925, I. cena

Jan Zázvorka – Jan Gillar, 1925, I. cena

Kamil Roškot, 1925, IV. cena

Josef Kalous, 1925

Otakar Novotný, 1925

Býval to obyčejný kopec za Prahou. Protáhlý úzký hřbet z křemenců a břidlic ordoviku s vrcholem ve výši 275 metrů, osázený z rozhodnutí Karla IV. vinicemi.  V neděli 14. července 1420 zaútočilo vojsko míšeňského markraběte a rakouského vévody na Žižkovy sruby na vrcholu, hájené jen 26 muži a 3 ženami pod velením Jana Žižky z Trocnova. Obránci se dokázali udržet, dokud z města nedorazily posily a neobrátily křižáky na útěk. Generální útok křižáků na Prahu se nekonal a jejich třicetitisícové vojsko se rozešlo.
Příbojová vlna měst v 19. století prudce rostoucích za hradbami historické Prahy rychle dorazila k úbočím Vítkova. Nejprve od severu Karlín, brzy od jihu Žižkov. Karlín se od Vítkova oddělil železniční tratí, Žižkov se nechal hned na počátku pamětí své hory posvětit. Ve městě čerstvě samostatném se v roce 1882 ustavil Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Výběr místa trval přesně čtvrt století a soutěž na pomník byla vypsána až roku 1912. Stala se sice významnou událostí v dějinách českého kubismu, neudělení první ceny bylo ale jasným indikátorem všeobecných rozpaků nad zadáním, výsledky a konce konců i ideou pomníku. Až 28. června 1920 byl slavnostně položen základní kámen pomníku. Zatím stále jen myšlenky a přání. K jeho podobě se snažily dobrat soutěže v letech 1923 a 1925. K připomínce Žižkova vítězství mezitím přibyla silná idea boje o národní samostatnost a památky těch, kdo za ni položili životy. Problém dosud spíše sochařský se stal problémem spíše architektonickým, k Žižkovu pomníku přistupuje Památník Osvobození. Důvod je ale také výtvarný, neboť nelze „tuto úlohu zmoci jedině plastikou, neboť i sebevětší její rozměry tratí se v panoramatě Prahy, jak co se týče velikosti, tak co se týče jasnosti[1]
Architektonická soutěž v roce 1923 spíše jen ověřila problém a naznačila cestu, další v roce 1925 upravila i zadání: na vrcholu Žižkova mělo stát mauzoleum, slavnostní síň a pomník, budova správy, archivu a muzea sestoupila na úpatí. Nadále se počítalo s prodloužením Hybernské až pod vrch. Výsledek je vlastně pro českou architekturu spíše atypický: I. cena udělena návrhu „Družina“ Jana Zázvorky a Jana Gillara, v letech 1928–1933 pak stavba realizována. Dokončování interiérů a umělecká výbava si ale vyžádaly další roky a slavnostní otevření Památníku překazil Mnichov. Také Žižkův pomník, po neúspěšných soutěžích nakonec přímo zadaný Bohumilu Kafkovi, byl odhalen až po válce, ve výroční den vítkovské bitvy v roce 1950, osm let po smrti svého tvůrce. Tělo padlého exhumované u Dukly bylo v roce 1949 převezeno do Hrobu neznámého vojína, zřízeného na Vítkově náhradou za Hrob ve Staroměstské radnici, zhanobený nacisty. Nespočinulo tu ale významově vedle druha od Zborova, palimpsest osvobození Stalinovou Rudou armádou a komunistického odboje překryl legionářskou tradici, z Jana Žižky z Trocnova se stal vůdce českého středověkého revolučního proletariátu, z Památníku panteon těch, kdo se prohlásili za jejich dědice, a počátkem prosince roku 1953 nakonec prvotní myšlenku mauzolea zakladatele československého státu zlým šklebem naplnilo uložení špatně nabalzamovaného těla Klementa Gottwalda. Když v roce 1962 spolu s ním zaniklo Mauzoleum Klementa Gottwalda, dílo zkázy již dávno dovršeno.
Onou zkázou je prázdnota. Dovolila, aby znesvěcování pokračovalo i po zdánlivém návratu svobodných poměrů sledem hlučných masových profanací i okázalého nevkusu firemních a stranických rautů, trapností debat o dalším využití a strkanic o to, komu vlastně Národní památník patří (obvyklá tahanice zde opačná: nikdo ho nechtěl ani majetkoprávně). Od počátku nového milénia je památník ve správě Národního muzea. Situace se pomalu zklidnila, nevkus sem sice ještě občas zasáhne, přibylo ale kvalitních uměleckých projektů. Připomeňme především loňský pětidílný divadelní cyklus Noci v mauzoleu pražsko-plzeňského sdružení Depresivní děti touží po penězích s pěti inscenacemi režiséra Jakuba Čermáka. Letošní pietní uložení ostatků generála Aloise Eliáše a jeho manželky ukazují, že prázdnota není absolutní. 23. května 2007 končí možnost objednat si prohlídku Národního památníku. Začíná rekonstrukce, plánovaná do října 2009.
Problém rekonstrukce Národního památníku není v tom, jak je opotřebován fyzicky, ale jak se morálně opotřebovalo prostředí, které jej vnímá. Samotné základní myšlenky, vedoucí k jeho postavení, jsou dnes téměř zapomenuty, jak byly přirozeně a především uměle a násilně odsouvány z centra pozornosti a úběžníku zdrojů národní a státní identity. Myšlenku památníku vítězného střetu husitských vojsk s křižáky poznamenalo účelové přivlastňování husitství jako sociálního hnutí. Léta utajování jedné z mála slavnějších kapitol vojenských dějin našeho národa pak vykonala své, objektivní obraz významu legionářů je dodnes dostupný jen poučenějšímu zlomku veřejnosti. Také významy architektonického výrazu nového československého státu postrádají dnes pevnější kontury. Rozostřená nostalgie, trvající mýty a hlavně eroze ideje státnosti a její konečná devalvace vytvořením nového českého státu bez jakéhokoliv pokusu o formulaci jeho ideje učinily ze Zázvorkovy stavby nepochopitelnou hmotu na zalesněném kopci nad městem, k níž není zvykem a vlastně ani důvodem se jakkoli vztahovat.
Pomník a památník má v Čechách specifické postavení. Umíme jakž takž stavět pomníky svým mučedníkům, umíme devotně stavět pomníky moci odjinud. Naším tématem je národní tragédie. Neumíme stavět pomníky vítězství. Nu, neměli jsme mnoho příležitostí se to naučit, ale pro hrdost vítězů nám chybí i mentální ustrojení. Příznačným detailem je slavnostní položení základního kamene Památníku 8. listopadu 1928, tedy ve výroční den bělohorské bitvy. Slavnostní výkop, také jako symbolický akt negace Bílé hory a třísetleté poroby, vykonal Tomáš Garrigue Masaryk. Zahájil tím zároveň stavbu mauzolea, v němž energicky odmítl spočinout. Stejně symptomatické, jako pozdější marný boj o zastavení rozkladu těla zakladatele krátké tradice prezidentské hrobky. Pantheon či Valhalla komunistických funkcionářů nad Prahou byla pak myšlenka natolik absurdní, že s sebou strhla i relativně výtvarně úspěšný, byť samozřejmě dobově determinovaný pietismus, s nímž byl vyjádřen vděk Sovětské armádě. I ten vzal časem za své. Zbyla vyprázdněná slupka.
Hodnota Zázvorkovy architektury je všemi těmito posuny překryta bez vlastní viny, naopak dík autorově přítomnosti mají i poválečné úpravy vysokou úroveň. Stavba se ocitla na periferii také ve vztahu k reálným tokům života města. Přitom je její pokus o monumentalitu v rámci stylového média, které se zdálo monumentalitu vylučovat, stejně úspěšný, jako její spartánsky mužný a cudný patos v kultuře, která se patosu bojí. Bez solidní znalosti okolností vzniku, stylového média, jímž jsou jednotlivé časové vrstvy Národního památníku neseny, a de facto i samotného jazyka architektury ale nemusí být sdělení stavby obecně srozumitelné. Bez toho ale památník nemůže fungovat jako památník. Památník jako palimpsest není věrohodný a památník bez paměti je už naprostý nonsens.
Národní památník potřebuje rozsáhlou rekonstrukci toho, co jej podkládá. Nemyslím jeho stavební podstatu ani poctivou horu Žižkovu, dnes provrtanou už třemi tunely. Myslím věci nemateriální: národní identitu, vědomí a sebevědomí, hierarchii hodnot, paměť a vztah k tomu, co uchovává. Konejší mě relativní klid, neuspěchanost a komornější dimenze, které kolem Národního památníku zavládly po předání správy Národnímu muzeu. Vstupní text k rekonstrukci obsahuje sice spojení jako „prostor pro nalézání realistické sebereflexe“, „místo státní propagace s uvážlivým a střízlivým ohledem na tradici“ a „s obezřetným vyloučením akcí s vysokým podílem módnosti“, ale zároveň definuje cílovou skupinu: „Návštěvníci kulturních akcí, návštěvníci výstav, zájemci o poznání objektu, návštěvníci Prahy (místo s dobrým rozhledem na město). Slavnostní a oficiální hosté jen v relevantních případech.“[2] Něco mi tu chybí. Obávám se, že pokud by byli otcové myšlenky Národního památníku ochotni přistoupit na slovník marketingových odborníků, definovali by cílovou skupinu jinak: Národ. (Já vím, že je to dnes tabuizované slovo vinou těch, kdo občas zamávají národním zájmem, lhostejno zda na srazu ve venkovské hospodě či z kopce naproti Vítkovu, ale nenechat si ho brát považuji za součást potřebné rekonstrukce.) Památník se zánikem toho, co připomíná, může přiblížit náhrobku. Bez rekonstrukce paměti z něj zůstane divná garáž na kopci, z níž vyjíždí chlápek na koni.  Čas stavebních prací a čas toho, co památník připomíná, jsou diametrálně odlišné. Jde o to nevnutit věčnosti památníku hektický čas přítomnosti a nemyslet si, že žijeme v nejlepším z dosažitelných světů a budoucnost bude tedy stejná jako dnešek. Chrám národní identity zůstává chrámem, i když je momentálně nemilován a zapomínán.
Idea náplně Památníku po rekonstrukci nemá zatím pevné kontury, kavárna na terase, restaurace a muzejní obchod už v záměru nechybějí. Naučil jsem se být v posledním desetiletí velmi ostražitý k oživování našich měst. Zvláště se děsím snah o oživení Žižkovy hory, dosud se hrdě tyčící nad městem již plně oživeným k obrazu hoteliérů, hostinských a trhovců. Krásnou formulaci jsem našel v jednom z diskusních příspěvků z roku 2003 na starých stránkách Národního památníku:„Je pravda, že Vítkov je příjemný tím, že tam nejezdí auta. Na druhou stranu tam chodí hrozně málo lidí a tím pádem se tam trochu bojím chodit. (…) Myslím, že by tam měl být aspoň stánek s buřtama a limonádou, aby tam lidi chodili, jinak tam furt bude pusto a prázdno.[3]
Přiznávám se, že ač fascinován kvalitami interiérů a výpovědní schopností Památníku ve vztahu k městu, za nejvyšší hodnotu pokládám ono „pusto a prázdno“. Postupné vyprazdňování významů místa, které město nikdy nevtáhlo do svého organismu zamýšleným urbanistickým zásahem, přineslo reálné prázdno provozní a s ním přepych stále obtížněji dostupný: Možnost být chvíli sám ve vzácném tichu a bezplatnosti, prostřednictvím shledávání se svým národem, jeho minulostí a genezí jeho státnosti se shledávat se sebou samým či třeba jen vychutnávat vanutí téměř kosmické v prostoru nad městem odtud dosud krásným. Prosbu, ať „tam furt bude pusto a prázdno“, často vysílám jako střelnou modlitbičku.[4]
Sdružení Depresivní děti touží po penězích nám po skvělých Nocích v mauzoleu zanechalo webové stránky a na nich působivé resumé problému chrámu národní identity:

Husité odešli a křižáci utekli.
Přišli architekti Zázvorka a Gillar.
Přišel Bohumil Kafka a s ním Jan Žižka.
Kafka odešel a Žižka zůstal.
Přišel Gottwald a odešel.
Kdo na Vítkově zůstal?“[5]

 

Jako obrazový doprovod dnes volím několik soutěžních návrhů na Památník z roku 1923 a 1925.

Než jsem došel až sem, zdravotní stav se zhoršil natolik, že nerad musím místo informace o místu setkání vydat už podruhé následující zprávu:

PŘEDNÁŠKY SE V ÚTERÝ 13. BŘEZNA 2018 PRO NEMOC NEKONAJÍ.

[1] HÜBSCHMANN, Bohumil. Památník Odboje a Žižkův pomník. Styl, 1923-1924, roč. 4 (9), s. 145-146, s. 145
[2] http://pamatnik.nm.cz/index.php?p=3-2, 17. 5. 2007.
[3] http://www.pamatnik-vitkov.cz/index2.htm, 17. 5. 2007.
[4] Pozn. 2018: Střelná modlitbička zněla v úplnosti: Můj Pane, kéž „tam furt bude pusto a prázdno“ a je mi kde se shledávat s vlastním národem, sebou samým i Tebou. Amen.
[5] http://nocivmauzoleu.eu/, 17. 5. 2007 16:59.

 

Uložit

Uložit

Březen 3, 2018

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 6. BŘEZNA 2018

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 12:34 pm

ŽIŽKOVSKÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV PODRUHÉ

Olejomalba Řeč rabína nad zesnulým ze sbírek Židovského muzea v Praze vznikla v 19. století a jejího autora neznáme. Dataci obrazu můžeme zpřesnit podle budovy v jeho pravé polovině: Je to původní lazaret židovského morového hřbitova na Žižkově, přestavěný po odeznění moru na obřadní budovu. Malíř zachytil její novou neogotickou podobu, již získala při přestavbě v roce 1856. Dodnes existuje (čp. 13/XI), jen v podobě znovu změněné: V roce 1977 ji od židovské obce koupilo Štuko, družstvo umělecké výroby pro obnovu památek v Praze, přestavělo pro potřeby své administrativy a při zdi podél Fibichovy doplnilo novým přízemním křídlem s podkrovím.
Za velkého moru v roce 1680 koupila pražská židovská obce od pražského magistrátu bývalou vinici a zřídila na ní morový lazaret a pohřebiště. Během prvních 10 měsíců existence hřbitova tu pohřbili asi 3 000 mrtvých, více než čtvrtinu obyvatel pražského ghetta. Znovu se zde pohřbívalo za morové epidemie roku 1713, kdy přibylo dalších 3 388 mrtvých. Hřbitov pravděpodobně sloužil i v letech 1745-1748. Tehdy byli Židé vypovězeni z Prahy a nemohli používat starý hřbitov v Židovském městě. Dekret Josefa II. z roku 1784 ukončil pohřbívání ve městech. Vyplynul z něj i zákaz pohřbí­vání na Starém židovském hřbitově, vydaný roku 1787. Rozšířený žižkovský morový hřbitov se tak stal hlavním pohřebištěm pražské židovské obce a zůstal jím až do roku 1890, kdy byl zřízen Nový židovský hřbitov ve Strašnicích. Postupným přikupováním pozemků se hřbitov za tu dobu zvětšil pětinásobně (Starý židovský hřbitov má jen zhruba třetinu jeho plochy) a směrem na jih dosáhl až linie dnešní Ondříčkovy ulice. První zákaz pohřbívání vydala úřední místa už roku 1884, až do zmíněného otevření nového hřbitova pak bylo třeba žádat o odklad jeho platnosti.
Za dobu existence hřbitova tu bylo pohřbeno celkem asi 37 800 mrtvých (zhruba tolik obyvatel má dnes například Třebíč či Česká Lípa), mezi nimi řada významných osobnosti. Největší úctě se těší pražský vrchní rabín Jechezkel ben Juda Landau (1713-1793), zvaný Noda bi-Jehuda podle svého díla, jež je dodnes celosvětově uznávanou autoritou v rituálních otázkách. Touto největší osobností židovských Čech 18. století vyvrcholila slavná tradice pražského vysokého talmudického učení. Pochováni jsou tu i jeho syn a v jistém smyslu pokračovatel Samuel Landau (1752-1834) a významný žák Eleazar Flekeles (1754-1826), stoupenci ortodoxního judaismu. Naopak vnuk Moše ben Jisrael Landau (1788-1852), spisovatel a překladatel, byl velkou postavou židovského osvícenství. Vedl pražskou hebrejskou tiskárnu a jako první pražský Žid zasedal v obecním zastupitelstvu a městské radě. Spočinul tu i historik Šelomo Jehuda Lejb Rapoport (1790-1867), pražský vrchní rabín a zakladatel vědy o židovství. Nejsou tu ale jen hroby příslušníků intelektuální elity ghetta, zastoupena je také elita podnikatelská: Finančník a průmyslník Joachim von Popper (1721-1795) byl jedním z prvních Židů, povýšených v monarchii do šlechtického stavu. S podnikateli z rodin Jerusalemů, Pribramů, Porgesů z Portheimu či Dormitzerů jsou spjaty počátky pražského průmyslu, vesměs textilního.
Když nacisté zakázali Židům vstup do veřejných parků, zůstaly židovské hřbitovy vzácnými místy volného pohybu a her dětí. Nepodařilo se mi ověřit tradovanou informaci, že se v květnu 1945 opevnila na hřbitově německá jednotka, ostřelovala odtud okolí a pohřbila zde i několik svých padlých. Zato spolehlivě víme, že poslední pohřeb se tu konal 19. února 1948. Pohřbívalo se 180 poškozených svitků Tóry, které do Prahy svezli z Nizozemí nacisté. Po válce neudržovaný hřbitov zarůstal břečťanem a náletovými dřevinami. V letech 1956-1960 se postupně z části hřbitova stávaly Mahlerovy sady. Zbořena při tom byla také obvodová zeď. Způsob přeměny měl sice k citlivosti daleko, ale zemní práce alespoň nezasáhly do hrobů, náhrobky se povalily, nechaly na místě a vše zavezlo zeminou. Od podzimu 1985 do jara 1986 byla při zakládání stavby televizní věže na hřbitově vyhloubena velká hluboká jáma a odtěžená zemina promíšená s ostatky pohřbených a zlomky náhrobků, pro snazší manipulaci rozbíjených, odvážena na skládku v Malešicích. Úprava terénu Mahlerových sadů v letech 1986-1987 zahrnovala i torzo hřbitova a část dochovaných náhrobků při ní byla přemístěna bez vazby na hroby, které označovaly, a oddělena novou zdí.
Starý židovský hřbitov na Žižkově byl už 3. května 1958 zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek pod č. 40248/1-1329. Není to zdaleka jen problém památkové péče. Judaismus věří ve vzkříšení mrtvých. Přijde čas Konce a, jak praví kniha Daniel, „velké množství těch, kdo spí v krajině prachu, se vzbudí, jedni k věčnému životu, druzí k hanbě, k věčné hrůze“ (Dan 12 2). S tímto vědomím je smrt lehká, ale logicky to ukládá i povinnosti péče o tělo mrtvého a úctu k němu. Stejně tak čekání na Konec dní činí hrob a hřbitov nedotknutelnými. Úcta k mrtvým patří k základům lidské kultury, platí bez výhrad pro jinověrce i bezvěrce, pro každého člověka hodného toho jména.

Olejomalbu reprodukuji z knihy Milady Vilímkové Židovské město pražské. Praha: Aventinum, 1993, s. 65.
Hřbitov ve stavu ještě nenarušeném fotografoval Jaroslav Bruner-Dvořák v roce 1929. Reprodukuji z: DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012, obr. 163 na s. 56.
Vývoj hřbitova můžeme sledovat na kontextu dodnes stojící hrobky podnikatele Friedricha Ephraima von Kubinzky (1814-1888). První fotografie je z roku 1923 Reprodukuji z: SKALICKÁ, Eva (ed.). Pražská pohřebiště a hřbitovy. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 2006, s. 73. Druhá ze 60. či 70. let už ukazuje hrobku před novou zdí, která oddělila zachovanou nejstarší část hřbitova od zasypaného zbytku. Reprodukuji z: HEŘMAN, Jan. Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha: Rada židovských náboženských obcí v ČR, s. a. [1980], obr. 134.

V ÚTERÝ 6. BŘEZNA 2018 SE SEJDEME PŘED KOSTELEM NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD. POZOR, PROSÍM, V ČASE SETKÁNÍ JE MALÁ ZMĚNA: PRVNÍ SKUPINA AŽ VE 12.00, DRUHÁ V OBVYKLÝCH 14.00. TĚŠÍM SE NA VÁS.  

Uložit

Uložit

Reklamy

Únor 24, 2018

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 27. ÚNORA 2018

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 8:54 pm

KUS ŽIŽKOVA PŘED ŽIŽKOVEM
Zkusmo jsem ořízl a slepil dvě karty indikačních skic stabilního katastru z let 1840-1842, abych vám ukázal část Žižkova, kde jsme se pohybovali při minulých přednáškách a ještě se pohybovat budeme při jedné až dvou příštích. Indikační skici byly instrumentem třetí fáze prací na stabilním katastru, která ověřovala a zpřesňovala mapy získané polními náčrty a měřením a umožnila jim dát definitivní podobu. Pracovalo se s kartami praktického formátu 25,5 × 33 cm (měřítko 1:2880). Území dnešní Prahu pokrývá 1813 karet. Cenný pramen, který uchovává Národní archiv (s výjimkou indikačních skic historických pražských měst, ty se nedochovaly),  máme od roku 2005 k dispozici díky Barboře a Markovi Lašťovkovým, kteří je zpracovali do podoby knižního plánu Prahy, vydaného Archivem hlavního města Prahy a spolkem pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium.
Základní orientaci poskytují kostely. Napravo od jádra vsi Olšany se dvorcem stojí jižně od hráze rybníka kostel sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rosálie, označený Aller Heiligen, Všech svatých. Kolem se rozkládá I. olšanský hřbitov, níže hřbitov II., III. a IV., neodlišené od polí barvou, jen značkou. Na západ odtud pak vidíme kostel Povýšení sv. Kříže, označený St. Crucis. Tmavě zelená plocha přísluší podle Předpisu pro označování katastrálních plánů, součásti instrukce z 28. března 1824 (jeho reprodukce s českým překladem byla přiložena k dalšímu cennému počinu Barbory a Marka Lašťovkových, Plánu Prahy a Vyšehradu na základě mapování stabilního katastru (1856). Praha: Archiv hl. m. Prahy – Scriptorium, 2008), zahradě a značky, lépe čitelné na detailu dole, ji specifikují jako zahradu ovocnou. Jako vlastník sousedního pole se tu uvádí kostel sv. Jindřicha, patrný je tedy rozsah původního novoměstského morového hřbitova. Světlejší zelená sousedící plochy odpovídá podle předpisu loukám a pastvinám, značky trojúhelníčků ji ovšem určují jako židovský hřbitov a jako vlastník je uvedena pražská židovská obec. Celou plochu hřbitova obíhá zeď, k ní vlevo přiléhá lazaret přeměněný na obřadní budovu (č. 13) s malým pozemkem, rovněž ohrazeným zděnou konstrukcí, a blízko jihozápadního kouta hřbitova stojí další nevelká budova. Trasu cesty, procházející podél jižní zdi hřbitova, sleduje dnešní Ondříčkova ulice, silnice dole na výřezu je dnešní Vinohradská.
Mínil jsem to jako úvod k úterní přednášce, ale stává se z toho, žel, náhradní domácí úkol:

V ÚTERÝ 27. ÚNORA 2018 SE PŘEDNÁŠKY PRO NEMOC NEKONAJÍ.

Mrzí mě to, jako vždy jsem se na vás velmi těšil. Utěšuji se tím, že se nemusím bát, abych vám v mrazivém počasí nezpůsobil něco takového, co teď vyřadilo z provozu mne. Doufám, že to minulá přednáška přivodila jen mně (tedy je-li to tím). Slibuji, že výpadek v teplejších dnech nahradím obvyklým soustavným přetahováním.

Reklamy

Únor 15, 2018

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 20. ÚNORA 2018

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 6:17 pm

ČTENÍ NA CESTU KE KOSTELU POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE NA ŽIŽKOVĚ

Pozvání na poslední žižkovskou přednášku minulého semestru jsem otevíral úryvkem z díla Františka Ekerta Posvátná místa král. hl. města Prahy: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého z roku 1883 a rád po jeho druhém svazku znovu sahám pro pozvání na první přednášku semestru nového:

Ve spoustě domů Pražských, leckde v ústraní a zákoutí, i na ulicích, nalézá pátravé oko budovy, které na první pohled hlásají, že byly někdy svatyněmi Božími. Toť jsou chrámy zrušené a odsvěcené. Kolik tu Sionů opuštěných, zneuctěných! A kdy ponořujeme se do minulosti, nalézáme tam četné zprávy o mnohých jiných svatyních Pražských, po nichž nezbylo nám ani stopy. Toť jsou chrámy a kaple zaniklé docela. Kolik tu Sionů zbořených a zničených naprosto! Zrušený, odsvěcený chrám jest jako královská vdova Sionská, které koruna s hlavy spadla. Pláče sedíc a naplněna jest hořkostí, nebo minula ji všecka krása její, slavnosti její jsou zapomenuty, oltáře zbořeny, brány v zemi pohříženy, závory setřeny.
(…)
Řada zrušených a zaniklých svatyň jest v Praze úžasně veliká, a snad žádné město křesťanské v Evropě se jí v tom nerovná. Chodíce po ulicích a náměstí Pražských, kráčíme po bývalých hřbitovech, paláce a jiné budovy Pražské stojí na základech někdejších svatyň, – v každé téměř ulici obletují nás zkazky o chrámech i kaplích zrušených neb zaniklých.
(…)
Převeliký počet zrušených a zaniklých chrámů Pražských jest nejpatrnějším svědectvím o živé víře a planoucí nábožnosti našich předků. Vystavěli si tolik svatyň, že náš chladný a lhostejný věk toho ani pochopiti nedovede. Ba ty znesvěcené a zaniklé chrámy mluví k nám podnes slovy výmluvnými. Nejeden z nich byl jevištěm dějů světových, radostných i žalostných; v jiných působili neb pohřbeni byli mužové, jichž jména a skutky v dějinách vlasti naší slynou, a přemnohé z nich honosily se uměleckými výrobky slovutných mistrů. Jaká to bohatá dějepisná látka! Teprve vylíčením zrušených a zaniklých těchto svatyň stává se obraz o naší zlaté a svaté Praze úplným a proto jest slušno a včasno, aby o budovách těch souborně a přehledně pojednáno bylo.“[1]

Nové Město pražské koupilo za morové epidemie roku 1680 zahradu a zřídilo na ní morový hřbitov, kde se pohřbívalo také během velkého moru 1713/1714. Novoměstský primas Jan František Krusius z Krausenberku inicioval zřízení kostela a první zářijový den roku 1717 tu svatoštěpánský farář Jan Václav Dittrich posvětil jeho základní kámen. Dokončený kostel Povýšení sv. Kříže vysvětil 29. října 1720 farář od sv. Vojtěcha Josef Schönpflug z Gamsenberka, který byl vedle novoměstské obce největším donátorem stavby. Pro určení autorství projektu nemáme přímé doklady. Mojmír Horyna a Milada Vilímková nicméně uvedli v roce 1988 kostel do souvislosti s dílem Pavla Ignáce Bayera, neuskutečněným projektem kostela sv. Klimenta pro Klementinum a zmenšenou variantou jeho dispozičního řešení, kostelem sv. Prokopa v Jinonicích, který Bayer stavěl v letech 1711-1712[2].
Kostel spadal pod správu faráře u sv. Jindřicha. Stálou fyzickou péči a dohled zajistilo kostelu v odlehlé poloze zřízení poustevny, kterou až do úředního zrušení poustevnictví v roce 1782 obýval buď ivanita nebo sekulární františkán. Roku 1734 ustavili novoměstští při kostele pohřební bratrstvo Bolestné Panny Marie. Bohoslužeb přibývalo, o nedělích po svátcích Nalezení sv. Kříže (3. 5.) a Povýšení sv. Kříže (14. 9.) sem od novoměstského kostela sv. Jindřicha směřovala procesí. V roce 1726 byl proto postaven dům pro kněze, o tři roky později dosazen kaplan a roku 1753 na hřbitově přibyla kaple Panny Marie Bolestné. Dále se tu pohřbívalo, v letech 1741-1742 se hřbitov stal místem posledního odpočinku zřejmě až šesti tisíc francouzských vojáků, dílem padlých, dílem zemřelých v lazaretech, v roce 1771 pak zhruba dvou tisíc obětí další epidemie.
Kostelu a hřbitovu se nevyhýbaly ani ony děje žalostné. Znovu František Ekert: „Když dne 6. května 1757 Prušáci nad Rakušany u vsi Kyj zvítězili, přitrhli k večeru ku hřbitovu sv. Kříže, poplenili byt kaplanův i poustevnu, rozbili vše, co nalezli, vrazili do kostela, porouchali oltář sv. Františka Xav., propíchali obraz jeho, ukradli svícny, rozlámali kříž, oloupili sakristii, oblekli se na posměch do mešního roucha a pokáleli posléze kostel.[3]
Roku 1787 byl novoměstský morový hřbitov zrušen a s ním i pohřební bratrstvo. Kostel Povýšení sv. Kříže přešel pod patronaci pražské obce jako farní. Sloužilo se tu až do jeho zrušení v roce 1842. Farním se stal olšanský kostel sv. Rocha a tam se přenesly i oltáře a další vybavení. Chátrání, které bylo důvodem této změny, pokračovalo a František Ekert podává roku 1883 chmurný obraz: „Nyní jest kostel sv. Kříže již velmi spustlý. Náleží posud záduší Pražskému. Pomýšleno sice, jej pro sousední obec Žižkovskou znovu upraviti a farním učiniti, avšak nedošlo k tomu. Při zrušeném kostele rozkládá se opuštěný bývalý hřbitov, a na něm posud stojí spustlá kaple Bolestné Panny Marie. Celek činí velmi zasmušilý dojem, jejž ještě posupnějším činí sousední pohřebiště židovské.[4] Nejdříve podlehla dřevěná zvonice, roku 1890 byla zbořena kaple. Kostel proměněný ve skladiště naštěstí unikl zbourání a při parcelaci a zastavování okolí se ocitl uvnitř bloku mezi ulicemi Kubelíkova, Bořivojova, Ondříčkova a Čajkovského. Dvě Dvořákovy fotografie zachycují jeho stav na počátku 20. století, pohled na zaniklý morový hřbitov pochází z roku 1945[5]. Záměr bývalý kostel zachránit a nově využít vyústil v roce 1962 v projekt, který ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů zpracoval Jaroslav Koreček. S jistým časovým odstupem jej pak dopracoval Ivo Bílý a v letech 1977-1984 proběhla rekonstrukce a přístavba výstavní síně s atriem. To nakonec dalo novému kulturnímu zařízení jméno. Obvodní koncertní a výstavní síň Atrium zahájila činnost v roce 1984 jako zařízení Obvodního kulturního domu v Praze 3. Dnes je provozuje příspěvková organizace Za Trojku.

V ÚTERÝ 20. ÚNORA 2018 SE SEJDEME V OBVYKLÝCH ČASECH (PRVNÍ SKUPINA V 11.30, DRUHÁ SKUPINA VE 14.00) TAM, KDE JSME SE PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY ROZEŠLI, TEDY PŘED KOSTELEM SV. PROKOPA (NEJBLIŽŠÍ ZASTÁVKA TRAMVAJE LIPANSKÁ). TĚŠÍM SE NA VÁS, STÝSKÁ SE MI.

[1] EKERT, František. Posvátná místa královského hlavního města Prahy: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého: Svazek II. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1884, s. 319-320.
[2] POCHE, Emanuel a kol. Praha na úsvitu nových dějin: Čtvero knih o Praze. Praha: Panorama, 1988, s. 360.
[3] EKERT, František. Posvátná místa královského hlavního města Prahy: Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého: Svazek II. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1884, s. 514.
[4] Tamtéž.
[5] Zdroj reprodukcí: DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012, s.   

 

Reklamy

Leden 15, 2018

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – ZÁPIS DO KURSU

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 10:39 am

Dobrý den,

právě jsem dostal zprávu, že zápis do kursu Památky Velké Prahy v letním semestru se otevírá dnes mezi 14.00 a 14.30.

Věřím, že se 20. února shledáme všichni.

Těším se na vás a přeji vše dobré

V.Cz.

Uložit

Reklamy

Prosinec 18, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 19. PROSINCE 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 11:26 am

CO BYLO PŘED FARNÍM CHRÁMEM SV. PROKOPA

První část cesty ke kostelu sv. Prokopa, vystavěnému Františkem Mikšem v letech 1899–1903 podle projektu Josefa Mockera z let 1889–1898, nechám raději vylíčit Františka Ekerta, kaplana u sv. Vojtěcha, než vás v úterý seznámím s její druhou částí. František Ekert, vypravěč rozhodně lepší než při vší snaze dokážu být, vydal své dílo Posvátná místa král. hl. města Prahy s podtitulem Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého v roce 1883, pět let před tím, než Jeho Eminence František z Pauly hrabě kardinál Schönborn-Buchheim-Wolfsthal posvětil základní kámen nového žižkovského kostela. A až dvacet let po vydání monumentálního Ekertova díla Schönbornův nástupce, Jeho Eminence Lev kardinál Skrbenský, svobodný pán z Hříště, dokončený chrám 28. září 1903 vysvětí. František Ekert, od roku 1892 farář kostela Panny Marie Sněžné, mohl ještě vidět, jak chrám roste, zemřel 20. května 1902. (Je tu ještě jeden důvod, proč nechávám vyprávět P. Ekerta: Ať čtete na dané téma prakticky cokoliv, hledání zdroje vás k němu dovede a jen zjistíte, jak byl ochuzen, připraven o přesnost i krásu a někdy čten a okrádán nepozorně a nedbale. Text ze s. 311-313 II. svazku citovaného díla ponechávám bez jakýkoliv úprav.)

Rozsáhlý a lidnatý Žižkov, který r. 1875 jakožto samostatná obec se ustavil, rozmáhal se tou měrou, že kdežto r. 1869 pouze 4366 obyvatelů čítal, r. 1861 již 21.113 jich ve zdech svých hostil, kterýžto počet den ku dni pořáde vzrůstá. Přesmutné byly však poměry náboženské v této veliké a neustálené obci. Dvacet tisíc lidí katolického vyznání, a mezi nimi více než tři tisíce školních dítek, neměli domácí svatyně, kde by službám Božím obcovali a sv. svátosti přijímali! Byli odkázáni ku vzdálenému a málo prostrannému farnímu kostelu ve Volšanech. Když tento kostel r. 1879 se opravoval, nebylo tu vůbec místa pro služby Boží školní. Tu dovolil J. Em. kardinál arcibiskup Schwarzenberg, aby katecheta Jos. Houžvička sloužil v nedělích a o svátcích mši sv. pro školní mládež na náměstí před školní budovou, což dálo se od 4. neděle po Velikonocích až do konce školního roku 1879 u přenosného oltáře, jejž obec za 63 zl. pořídila. Něco podobného lze za naší doby vídati jen v krajinách zámořských mezi Indiány, k nimž ob čas katolický misionář dochází! Avšak právě tyto mše, sloužené pod širým nebem, jichž súčastňoval se kromě dítek školních i veliký zástup obyvatelstva, vzbudily v srdcích katolíků Žižkovských mocnou touhu po stavbě chrámu Páně. Později konány služby Boží ve školní tělocvičně, která vždy se k tomu upravovala.
Snahou purkmistra J. M. Wertmüllera i katechety Jos. Houžvičky ustavil se hned r. 1879 pod protektorátem p. kardinála arcibiskupa „spolek pro vystavění katolického chrámu Páně v Žižkově“, jenž neunaveně jal se sbírati k tomuto posvátnému účelu milodary. Obec sama darovala pro budoucí kostel staveniště na náměstí pod Bezovkou, i 5000 zl. na stavbu farního domu. Dosud sešlo se ku 15.000 zl. darů na budoucí chrám.
Jelikož nekynula však naděje, že při chudobě obyvatelstva a mnohých překážkách, také zlou vůlí kladených, v Žižkově brzy chrám Páně stavěti se bude, rozhodnuto zříditi v této obci prozatímnou svatyni i duchovní správu. K tomuto účelu koupen r. 1883 za 31.000 zl. velký, dříve hostinský dům „u Jana Lucemburského“ čís. p. 520 v ulici Štítného, a prostranná někdejší tančírna jeho upravena v kapli.[1] Zároveň rozdělena posavádní farnosť Volšanská tím způsobem, že větší díl obce Žižkovské asi s 15.000 obyvateli byl přidělen pod duchovní správu Žižkovského exposity, jímž ustanoven kněz Jos. Houžvička, posavádní katecheta, pod dozorem faráře Volšanského. Spolu učinila obec Žižkovská smlouvu s kongregací Milosrdných sester sv. Karla Bor., jíž odevzdala správu obecné opatrovny dítek, pro kterouž najala místnosti v témž domu, kde kaple a duchovní správa se nalézají. Tak stal se v smutných náboženských poměrech této obce rokem 1883 požehnaný obrat.
Kaple byla v neděli dne 30. září, o svátku sv. Jeronýma r. 1883 od sv.-Vítského kanovníka dra Eduarda Tershe posvěcena, ku kteréžto radostné slavnosti zavítali zástupcové c. k. místodržitelství i hejtmanství Karlínského a obce Pražské i obecní zastupitelstvo Žižkovské s mnohými jinými hostmi.
Sotva kaple tato službám Božím zasvěcena byla, osvědčilo se, že v obyvatelstvu Žižkovském, ač dlouho svatyně se mu nedostávalo, nevyhasl duch víry a nábožnosti katolické, neboť svatyně ta bývá vždy o službách Božích nedělních i svátečních zbožným lidem přeplněna, a též ve všední dny přichází sem dosti lidu na mše sv. a požehnání.
Kaple Panny Marie jest dosti prostranná, majíc 36 metrů délky, 20 metrů šířky a 18 metrů výšky. Sáhá skrze dvě patra do výše celého domu a má dvoje rozsáhlé galerie nad sebou, tak že poskytuje místa více než 1000 osobám. Na střechu její dána r. 1883 věžička se zvonkem, ozdobená křížem. Veškeren hojný nábytek i posvátné nádoby a bohoslužebná roucha byly sem darovány. Roucha věnovaly kláštery Strahovský, Uršulinek, Milosrdných sester, Anglických panen, Srdce Páně, a spolek paramentní. Dále darovali: Monstrancí p. Hellebrand, ciboř paní Parmová, kalich p. Václ. Zikmund, jiný kalich spolek paramentní, krásný luster sl. Hallová, skříň k nemocným p. Jan Nesládek, nádobky na sv. oleje p. Moravec, paténu pro zaopatřování nemocných paní Wagnerová, korouhve p. Štěpán, lucerny p. Uher a p. Pally, svícny p. Zadák a sl. Kateř. Tichovská. Oltář i obrazy věnoval sem klášter Emauský. Touto štědrostí dobrodinců, a to hlavně samých obyvatelů Žižkovských, upravena jest tato kaple velmi vkusně, tak že příjemný dojem činí.
Oltář Panny Marie má svatostánek a pěknou sošku Matky Boží, darovanou od Milosrdných sester. Na stěnách visí velké obrazy sv. Josefa, sv. Václava a sv. Jana Nepom., které bývaly na oltářích v klášteře Emauském. V krátké době bude tato svatyně ozdobena i obrazy křížové cesty.
Služby Boží konají se tu tímto řádem: V nedělích a o svátcích bývá ranní mše sv. o 7½ hod., školní mše sv. v 9 hodin; v 10. hod. koná se kázání, a po něm slouží se mše sv. zpívaná. Církevní zpěvy koná tu mládež školní s učiteli, a činí se již přípravy ku zřízení Cyrillské jednoty. Odpoledne bývá tu každodenně požehnání. V době adventní pějí se zde písně rorátní.
Duchovní správce má svůj úřad i příbytek v témž domě a nyní bydlí tu i tři Milosrdné sestry, kteréž vychovávají více než 300 dítek v zdejší obecné opatrovně. Dejž Bůh, aby v lidnatém Žižkově brzo vypínal se důstojný, prostranný chrám Páně (sv. Prokopa ?), o jehož stavbu nepřestane ani nyní pečovati horlivý spolek zbožných katolíků zdejších.

Fotografii kostela sv. Prokopa vytvořil v 1. polovině 40. let Jaromír Funke (FUNKE, Jaromír. Pražské kostely. Praha – Brno, Miroslav Stejskal – Josef Stejskal, 1946, obr. 149.), pohlednice ukazuje kostel nedlouho po dostavění (DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hl. m. Prahy, 2012, obr. 135 na s. 47.).

 V ÚTERÝ 19. PROSINCE 2017 SE SEJDEME JEN VE 14.00 (OBĚ SKUPINY) NA SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ PŘED KOSTELEM SV. PROKOPA (TRAMVAJE Č. 5, 9, 15, 26, ZASTÁVKA LIPANSKÁ). V TOMTO KALENDÁŘNÍM ROCE NAPOSLED A NAPOSLED I V TOMTO SEMESTRU, V ÚTERÝ 2. LEDNA 2018 JE DĚKANSKÉ VOLNO. V LETNÍM SEMESTRU SE PRVNÍ PŘEDNÁŠKA KONÁ 20. ÚNORA 2018. TĚŠÍM SE NA VÁS.    

[1] Dům čp. 520/XI, Štítného 5, postavil Vojtěch Hodan v letech 1873-1874. V roce 1919 byla kaple přestavěna na divadlo. Dnes tu sídlí Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

Reklamy

Prosinec 11, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 12. PROSINCE 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 12:51 am

OTEC ZAKLADATEL

Na počátku byla jen pole, vinice a sady pod holými temeny kopců, dvě silnice, ves Volšany a osamocené usedlosti. Jejich jména se čtou jako dobrá báseň: Bayrová, Bezovka, Boudečka, Červený dvůr, Direktorka, Dolní Sklenářka, Horní Sklenářka, Chmelnice, Komotovka, Krenovka, Lidmonka, Miranka, Ohrada, Parukářka, Pražačka, Proutková, Reismonka, Rožmitálka, Smetanka, Václavka, Vendelínka, Viktorka, Výšinka… Pak přišel Karel Hartig. Sedlčanský rodák (narodil se tu 4. května 1833 v rodině panského mlynáře) se vyučil v Příbrami zedníkem. Předpokládané studium na pražské polytechnice zpochybnil důkladný archivní výzkum Miloslava Mikoty, v katalozích řádných posluchačů Hartig zapsán není[1]. Po vykonání předepsaných stavitelských zkoušek u okresního stavebního úřadu v Benešově získal v roce 1854 oprávnění pro venkov. Pracoval pak na stavbách ve Vídni, Linci a v Uhrách. Do Prahy jej zřejmě přivedla práce pro vojenský erár na stavbě Josefských kasáren podle Pilhalova projektu. V roce 1861, kdy byla kasárna dokončena, mu magistrát udělil zednickou koncesi pro Prahu. Téhož roku se seznámil s Amalií Stomeovou. Rodině patřil statek Pražačka a usedlosti Velká a Malá Ševčíková při Vídeňské silnici. Vzali se roku 1865 a ještě před tím zpracoval Hartig pro svou nastávající tchyni, vdovu Marii Stomeovou, regulační plán jejích polí mezi Vídeňskou silnicí a vrchem sv. Kříže. Jádrem území určeného k zastavění bylo okolí dnešního Komenského náměstí. Hartig sám byl jedním z prvních, kdo se stali vlastníky stavebních parcel, a v letech 1866-1869 postavil první dva své činžovní domy čp. 126/XI a 128/XI. Oba dodnes stojí (Koněvova 2a a Koněvova 2b). Následovaly domy při dnešní Husitské. Jejich pojmenování prozrazuje nadšeného obdivovatele husitství a zrod žižkovské identity, odvozované od jedné z mála vítězných bitev českých dějin: U Jana Žižky z Trocnova (čp. 160/XI, Husitská 49), U Jana Husi (čp. 191/XI, Husitská 47), U Jeronýma Pražského (čp. 192/XI, Husitská 45), U Božích bojovníků (čp. 404/XI, Husitská 43, U Božích bojovníků 2). Oslavou husitství je také dům čp. 351/I (Betlémské náměstí 6) na Starém Městě pražském v sousedství Betlémské kaple, na místě domu, o němž 19. století věřilo, že tu bydlel Mistr Jan Hus. Hartig také prosadil, aby sem Umělecká beseda věnovala pamětní desku s nápisem, který to připomínal, a Schnirchův bronzový medailon Mistra Jana Husa. Pro mne architektonicky nejzajímavější Hartigovo dílo.
Hartigova stavební činnost, která se zdaleka neomezila na jmenované domy, byla úspěšná také díky vlastním zdrojům: V letech 1865-1873 měl Hartig na ploše dnešního Komenského náměstí skupinu polních pecí, kde se pálily cihly. Pak tu nechal těžit písek a kromě zásobování vlastních staveb jej i prodával. Nakonec, když bylo ložisko písku vyčerpáno, poskytl jámu za poplatek k zavážení. Konečná bilance Hartigových stavebních aktivit na Žižkově činí zhruba šedesát domů a dvě veřejné stavby.
První z nich byla nejstarší žižkovská školní budova. V roce 1870 založil Karel Hartig spolek Občanská beseda v Žižkově a stal se jeho starostou. V říjnu 1871 se ve spolku ustavil přípravný výbor ku zřízení školy na Žižkově pod Hartigovým předsednictvím a odtud už vedla přímá cesta k založení Akciové společnosti pro vystavění Obecního domu na Žižkově. V září 1872 bylo upsáno již 34 000 zlatých. Veřejný konkurs na projekt školy obeslali společným projektem i Antonín Wiehl a Jan Zeyer, konkurs ale neměl vítěze a výbor nakonec schválil projekt Karla Hartiga. Hartig pak školu sám stavěl na pozemku, který výboru prodal za 9 500 zlatých. Stavěl svižným tempem, odpovídajícím naléhavosti potřeby školní budovy pro rychle rostoucí počet dětí, a už 2. listopadu 1873 mohla být škola, zatím bez pravého křídla svého symetrického rozvrhu, slavnostně vysvěcena. Když změna školského zákona učinila roku 1874 školní budovy věcí obcí, koupila tehdy ještě nerozdělená obec vinohradská od Hartiga školu za 80 000 zl., převzala závazky dosud nesplacených půjček u Hypoteční banky království Českého ve výši 36 500 zl. a u Občanské záložny na Žižkově 43 000 zl., získala od zemského výboru dodatečnou subvenci 20 000 zl. a školu do roku 1881 nákladem 29 000 zl. dostavěla.
Pro úplnost: Druhou Hartigovou veřejnou stavbou je Občanská záložna na Žižkově z roku 1876 (čp. 100/XI, Prokopova 16). Připomeňme, že Karel Hartig byl od jejího vzniku v říjnu 1870 jejím starostou. Počátkem roku 1878 záložna ohlásila bankrot.
Hartigovo stavební podnikání nijak neomezovalo jeho další mnohostranné aktivity. Do Prahy přišel jako pravý muž v pravou chvíli: Byl prakticky u všeho, co akcelerovalo národní emancipaci, ať už to bylo zakládání Hlaholu, Sokola či Umělecké besedy nebo velké národní manifestace. Byl to Karel Hartig, kdo roku 1872 navrhl pojmenování žižkovských ulic jmény významných osobností husitského hnutí. Rozhodnutím vinohradského zastupitelstva, do něhož byl Hartig o rok dříve zvolen za Stranu pokroku, se Vídeňská silnice (dnešní Husitská) pojmenovala Husovým jménem, dnešní Tachovské náměstí jménem Žižkovým, dnešní Koněvova Poděbradovým. Další ulice dostaly jména Prokopova, Chlumova, Roháčova, které si podržely dodnes, a v následujících letech se v tomto duchu pokračovalo. (Význam těchto pojmenování jako specifického pomníku dokládá také fakt, že jména ulic se záhy po schválení ocitala na nárožích na pouze česky psaných tabulkách v národních barvách, na Žižkově o dvě desetiletí dříve, než se čeština začala objevovat na tabulkách v historických pražských městech.)
Byl to Karel Hartig, kdo dal jméno celému Žižkovu. Byl iniciátorem a signatářem petice 55 občanů obecnímu výboru, požadující označení části vinohradské obce jménem Žižkov už v roce 1868. Došlo k tomu ale až poté, co se roku 1875 vinohradská obec rozdělila na Vinohrady I a Vinohrady II, v obecních volbách na Vinohradech I zvítězila Strana pokroku a Karel Hartig byl zvolen starostou. Ministerstvo vnitra změnu názvu schválilo 7. srpna 1877 a 5. května 1881 povýšil císař František Josef I. Žižkov na město.
Byl to Karel Hartig, kdo odstartoval dlouhou cestu k pomníku Jana Žižky z Trocnova na Vítkově a kdo na již zmíněný dům U Jana Husi umístil roku 1869 Husovu sochu, dílo Františka J. Heidelberga či Leopolda Friče, pravděpodobně vůbec první Husův pomník v Čechách. Už roku 1869 byl Hartig zvolen členem výboru pro zřízení Žižkova pomníku u vsi Šenfeld nedaleko Přibyslavi, později přejmenované na Žižkovo pole, štědře přispěl na jeho postavení a věnoval kameny do jeho soklu s nápisy Sokol Žižkovský a Žižkov. Téhož roku začal připomínat vítězství husitů nad křižáky na temeni Vítkova. Jeho spor s c. k. úřady o právo stavět tu vlajkový stožár a vyvěšovat na něm vlajku byl nakonec relativně vítězný a tak tu, často přes policejní zákaz, vlál v následujících letech ve výroční den bitvy na vysoké vlajkové žerdi bílý prapor s červeným kalichem a o výročních dnech smrti Jana Žižky z Trocnova, popravy sedmadvaceti českých pánů a bělohorské bitvy prapor smuteční. František J. Heidelberg vytvořil z jeho popudu a za peníze Občanské záložny v Žižkově návrh Žižkova pomníku, který měl stát ve středu Prokopova náměstí. Půltřetího metru vysoká pískovcová Žižkova postava v plné zbroji stojící na necelé čtyři metry vysokém soklu měla pravicí třímající palcát ukazovat k místu vítězného střetu husitů s vojsky míšeňského markraběte a rakouského vévody. Heidelberg dokončil sádrový model pomníku na počátku roku 1875 a odhalení 1,5 m vysokého díla se stalo součástí oslav 10. výročí založení Žižkova ve spolkové místnosti Občanské besedy v hostinci U Prokopa Velikého (čp. 220/XI, Prokopovo náměstí 9). Hartig se pak po dvou letech postaral o přemístění modelu do zasedací síně obecního zastupitelstva v budově Občanské záložny. Odtud se po jistých peripetiích odrážejících žižkovská politická zemětřesení dostal do radní síně nové žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí.
Karel Hartig byl starostou zmiňované Občanské besedy v Žižkově, až do roku 1873 politického spolku, a členem výboru Českého demokratického spolku. Z Občanské besedy vzešla Strana pokroku, která si v roce 1871 vynutila obecní volby a zvítězila v nich, stejně tak v dalších volbách roku 1874. Karel Hartig byl za tuto stranu od března do září 1875 obecním starostou a po rozdělení jej 22. března 1876 zvolili prvním starostou Vinohrad I., budoucího Žižkova. Zároveň byl předsedou místní školní rady, členem okresního zastupitelstva a starostou Obecní záložny. Po jejím krachu roku 1878 skončil ve vyšetřovací vazbě a na starostenský úřad rezignoval. Výsledkem více než ročního vyšetřování bankrotu záložny byla žaloba pro zločin podvodu a přečin zaviněného úpadku na pět členů vedení. Karel Hartig měl s žalobami, soudy a vazbou své zkušenosti. Dosud to bylo aktivistické dráždění státní moci, ale tentokrát šlo do tuhého. Po osmidenním přelíčení před porotou zemského soudu trestního v Praze byli všichni zproštěni obžaloby, ovšem vyrovnání s věřiteli se táhlo dlouho a Hartigovo vyloučení z politického života Žižkova už zůstalo definitivní. Neustaly ale útoky proti němu vedené. V roce 1882 byl sice zvolen prvním starostou Spolku pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, záhy ale rezignoval, s Žižkovem se definitivně rozešel a přestěhoval se na Královské Vinohrady. Roku 1884 úspěšně požádal o udělení stavitelské koncese pro Prahu, vzdal se jí, už ovdovělý a po smrti dcery vychovávající své vnučky, roku 1897. Neopustil ale všechny své aktivity, ještě roku 1903 se jako člen slavnostního a správního výboru účastnil kladení základního kamene k Husovu pomníku. Zemřel 12. srpna 1905.

K obrázkům: Podobizna Karla Hartiga pochází ze stránek časopisu Kauza3. Hartigovu školu kreslil František Chalupa pro Světozor, kde vyšla v roce 1874. Kreslil ji tedy v podobě projektované, ne do té doby postavené, jak bylo ostatně zvykem. O rok mladší je kresba z Humoristických listů, reagující najednou na stav žižkovských ulic, jejich pojmenování, o němž tu byla řeč, vztah prakticky ryze české čtvrti k státní moci a především na její odpor k úředně vnucené povinnosti zřídit německou školu. Obě nereprodukuji z uvedených časopisů, ale z knihy Zdeňka Šestáka Jak se ze Žižkova stalo velké město: 1865-1914 (Praha: Academia, 2008) jako nenápadné doporučení doplňkové četby. Sugestivní snímek, připomínající smutný fakt, že právě nejstarší část Žižkova Hartigových gründerských časů podlehla asanaci a jeho škola byla zachráněna jen shodou šťastných okolností, pořídil v roce 1986 Jaroslav Kocourek. Uloupil jsem ho pro vás na stránkách Asociace recentní archeologie. Opět nenápadné doporučení. Cenným zdrojem pro text mi byla v poznámce citovaná gruntovní studie Miloslava Mikoty, k níž jsem se po čase s chutí vrátil a vřele ji doporučuji. Těžil jsem téměř hartigovsky, ale zdaleka nevyčerpal.

V ÚTERÝ 12. PROSINCE 2017 SE SEJDEME V OBVYKLÝCH 11.30 A 14.00 U POMNÍKU KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ (AUTOBUS č. 136 A 175 ROKYCANOVA NEBO TRAMVAJ č. 5, 9, 15, 26 LIPANSKÁ). TĚŠÍM SE NA VÁS.    

Do těšení se mi dnes mísí smutek: Prakticky vždy, když připravuji další z našich vycházek, sahám pro oporu k tomu, abych na nic nezapomněl a dozvěděl se pro vás něco, co jsem dosud nevěděl nebo už zapomněl, po knihách Jana E. Svobody Praha 1891 – 1918: Kapitoly o architektuře velkoměsta, Praha 1919 – 1940: Kapitoly o meziválečné architektuře a Praha 1945 – 2003: Kapitoly z poválečné a současné architektury. Posunuly, stejně jako Svobodovy drobnější studie, významně poznání české architektury 20. století a pro práci v terénu poskytly odborníkům i laikům také kýžený servis, z něhož hojně těží mnohé z toho, co přišlo po těchto knihách. Jejich autor prohrál 2. prosince 2017 dlouhý boj s nemocí. Poznal jsem ho už v dobách jeho dálkového studia dějin umění a nemálo posledních let se s ním pravidelně potkával v ministerské památkové komisi a mohl tak oceňovat jeho pevné, vždy důkladně podložené a pregnantně formulované názory. Nebolí to jen pro hlubokou úctu, kterou jsem k němu vždy cítil jako k odborníkovi, měl jsem ho rád pro jeho obdivuhodnou skromnost a pokoru.

[1] MIKOTA, Miloslav. Karel Hartig a počátky Žižkova v 19. století. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1996, s. 8 a pozn. 18 na s. 46.

Reklamy

Prosinec 3, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 5. PROSINCE 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 7:29 pm

VZPOMÍNKA NA ATMOSFÉRU DVOU ŽIŽKOVSKÝCH NÁMĚSTÍ

Nemohu se nabažit barevných diapozitivů Oldřicha Janovského. Jeden jejich soubor zachycuje Žižkov v době, kdy mi bylo deset let. Dalších deset let ještě uplynulo, než jsem Žižkov poprvé spatřil. Zastihl jsem ho a zamiloval si ale ještě takový, s jakým se teď na Janovského fotografiích shledávám.
Na prvním snímku z roku 1964 uzavírá průhled Českobratrskou ulicí svah vrchu sv. Kříže. Nalevo je první žižkovská škola, postavená Karlem Hartigem podle vlastního projektu a s fasádou navrženou Josefem Schulzem v letech 1872-1873. Snímek ale vlevo zachycuje jen její mladší část, stavěnou až poté, co rozestavěnou školu koupila v souladu se změnou školského zákona v roce 1874 obec. Dokončena byla v roce 1881. Napravo kino Jiskra s fasádou střídmě dekorovanou v národním slohu. Jen škola tu zůstala.
Na druhém snímku, rovněž z roku 1964, je nedaleké Havlíčkovo náměstí. V dohledu není jediný automobil. Na obě náměstí se v úterý půjdeme podívat.

(Obě fotografie reprodukuji z již zde mnohokrát citované knihy: DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2012, s. 114 a 105.)

V ÚTERÝ 5. PROSINCE 2017 SE SEJDEME V TROCHU ODLIŠNÉM ČASE A NA RŮZNÝCH MÍSTECH: PRVNÍ SKUPINA AŽ VE 13.00 NA ROHU ULIC JANA ŽELIVSKÉHO A BISKUPCOVA (NA PRAVÉ STRANĚ ULICE JANA ŽELIVSKÉHO PŘI POHLEDU OD OHRADY K BASILEJSKÉMU NÁMĚSTÍ, ZASTÁVKA TRAMVAJÍ č. 9, 10, 11, 16 BISKUPCOVA). DRUHÁ SKUPINA V OBVYKLÝCH 14.00, ALE JINDE: VE DVOŘE DOMU čp. 216/XI, PROKOPOVA 4, PŘED BETLÉMSKOU KAPLÍ ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ. TÉ BUDE VĚNOVÁNA ČÁST PŘEDNÁŠKY MEZI 14.00 A 14.30, SPOLEČNÁ PRO OBĚ SKUPINY, PRO PRVNÍ SKUPINU ZÁVĚR, PRO DRUHOU ÚVOD PŘEDNÁŠKY. (NEJBLÍŽE JE K BETLÉMSKÉ KAPLI ZE ZASTÁVKY AUTOBUSŮ č. 136 A 175 ROKYCANOVA NEBO ZE ZASTÁVKY TRAMVAJÍ č. 5, 9, 15, 26 LIPANSKÁ). TĚŠÍM SE NA VÁS.    

Reklamy

Listopad 26, 2017

U3V FSv ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY – PŘEDNÁŠKA 28. LISTOPADU 2017

Filed under: U3V ČVUT PAMÁTKY VELKÉ PRAHY — V. Cz. @ 2:21 pm

ŽIŽKOVSKÁ KAPSLOVNA

Začalo to dvěma objevy. Francouzský chemik Claude Louis Bertholet (1748–1822) připravil roku 1786 chlorečnan draselný, KClO3, zvaný po něm také Bertholetova sůl, a objevil citlivost jeho směsi s práškovými hořlavinami na mechanické podněty. Na konci 18. století pak vzbudil pozornost fulminát rtuťnatý, Hg(CNO)2, triviálně třaskavá rtuť, který lze rovněž mechanicky přivést k výbuchu a iniciovat jím explozi jiné výbušniny, ať už byl tím, kdo fulminát rtuťnatý připravil jako první, anglický chemik Edward Charles Howard (1774–1816) v roce 1799 nebo o něco později Justus von Liebig (1803­–1873) či naopak dříve William Higgins (1766–1825), Pierre Bayer (1725–1798), Johann Kunckel von Löwenstern (1630-1703) či někdo ze středověkých alchymistů. Otevřela se možnost, jak překonat nevýhody křesadlových zámků ručních palných zbraní. Na přelomu 18. a 19. století bylo vyvinuto několik typů perkusních zámků a pro ně se hledaly optimální perkusní zápalky.
Do vývoje se pustil také mladý francouzský chemik Jean Marie Nicolas Bellot (1797–1880) a v návaznosti na Bertholeta experimentoval s chlorečnanem draselným ve směsi s černým střelným prachem. V roce 1823 získal povolení k zřízení dílny na výrobu zápalek v Paříži, byl také tichým společníkem jejich dalšího pařížského výrobce, firmy Tardy & Blancher. S Bellotovými zápalkami začala obchodovat i společnost Sellier & Comp., prodávající luxusní zboží a lovecké zbraně, kterou v roce 1813 vytvořil z firmy Rosenkranz  v Lipsku francouzský emigrant Pierre Daniel Louis Sellier (1790–1870). Rychle si uvědomil obchodní potenciál nového výrobku a rozhodl se, že bude perkusní zápalky vyrábět sám. Za sídlo budoucí továrny si vybral Prahu. Privilegium na výrobu perkusních zápalek mu císařské úřady udělily s podmínkou účasti odborníka, o její oprávněnosti jej přesvědčily také vlastní neúspěšné pokusy o výrobu ve zrušeném zbraslavském klášteře v roce 1825. Oním odborníkem se stal Bellot: Na podzim 1825 přijel na Sellierovu žádost do Prahy a pod jeho vedením se v žižkovské usedlosti Parukářka, kterou Sellier mezitím koupil, začala budovat dílna. Ke konci téhož roku pak společníci podali žádost o přiznání práva k výkonu uděleného privilegia. Jako cizincům jim přiznáno nebylo, v roce 1826 pak získali nové privilegium, ale opět nikoliv právo k jeho výkonu. Důvodem byla tentokrát technologická změna, Bellot nahradil chlorečnan draselný fulminátem rtuťnatým. Do Paříže se už nevrátil, roku 1827 se v Praze oženil s Alžbětou Vackovou. Snáze se pak stal občanem monarchie, Sellier získal na občanství dispens a úřední překážky se jim díky tomu nakonec podařilo překonat. Množství třaskavé rtuti, které bylo firmě povoleno najednou vyrobit, bylo ale tak malé, že nezbývalo, než se na Žižkově vrátit k chlorečnanu draselnému a pro práci s fulminátem rtuťnatým zřídit závod v Schönebecku v Prusku, kde výroba třaskavé rtuti limitována nebyla. Bellot výrobu zdokonaloval od původního ručního plnění kapslí k efektivitě strojní výroby, která razantně snižovala ceny zápalek. Pokračoval v tom i po nešťastném zranění při výbuchu v továrně v roce 1832, které ho prakticky připravilo o zrak. V té době už byla firma Sellier & Bellot největším evropským a zřejmě i světovým výrobcem perkusních zápalek, v roce 1835 jich v obou svých závodech vyrobila zhruba 150 milionů. V roce 1841 se Bellotovi konečně podařilo dosáhnout zrušení limitu na výrobu třaskavé rtuti. Výroba se pak postupně rozšiřovala o náboje Flobert a Lefaucheux a měděné kroužky pro šněrovačky a vojenskou výstroj; díky ní byly lépe využívány stroje na měděná pouzdra zápalek.
Sellier, který se po většinu času více věnoval řízení své lipské firmy, předal v roce 1865 svůj poloviční podíl v závodech v Praze a Schönebecku svým dětem a odešel na odpočinek, Bellot jej následoval o dva roky později. Vzniklo konsorcium pro vytvoření akciové společnosti a v roce 1873 byla ustavena Actiengesellschaft zur Fabrication Zündhütchen, Patronen und Ösen, vormals Sellier & Bellot (Akciová společnost pro výrobu zápalek, nábojů a kroužků, dříve Sellier & Bellot). V jejím názvu ještě nefigurují rozbušky pro dynamitové nálože, které firma vyráběla od roku 1871 a ještě pro ně neexistoval obecně sdílený termín. Statistické údaje za rok 1880: Zpracováno 100 000 kg mědi, 200 000 kg mosazi, 50 000 kg papíru, 5 000 kg rtuti, 60 000 kg kyseliny dusičné, 70 000 l lihu na výrobu 400 000 000 zápalek, 20 000 000 rozbušek, 15 000 000 nábojnic pro brokovnicové náboje, 10 000 000 revolverových a vojenských nábojů, 100 000 000 kroužků. Akciová společnost koupila roku 1883 další závod, tentokrát v Rize, v dalších letech modernizovala závod pražský a tím zvýšila efektivitu a zároveň bezpečnost výroby. Od 90. let výrobní program zahrnoval i dělostřelecké a ženijní rozbušky. Roku 1915 se majoritním akcionářem stala rakouská zbrojovka Steyr a v dalším roce rozběhla v nové hale výrobu 8 mm munice pro pušky Mannlicher, jimiž byly vybaveny pěší jednotky rakousko-uherské armády.
Po vzniku Československé republiky se oddělil závod v Schönebecku a akcie Sellier & Bellot roku 1922 nakoupila Československá průmyslová banka, aby se v Praze mohlo vyrábět pro československou armádu v domácím podniku, jak ukládal zákon. Žižkovská továrna se pak významně podílela na jejím přezbrojování, exportně se prosadila především 7,92 mm municí Mauser. Další rozvoj závodu už ale nebyl na Žižkově možný: Továrnu, postavenou původně na místě prakticky pustém, dostihl vývoj města a obklopil obytnou zástavbou. V roce 1929 proto společnost zakoupila pozemky ve Vlašimi a v letech 1934-1936 tu postavila novou továrnu a čtvrť rodinných a nájemních domů pro zaměstnance. Žižkovský závod ale firma neopustila, zůstala tu menší část výroby a vše, co bylo výhodné ponechat v hlavním městě, tedy hlavně obchodní a administrativní činnosti. Zbrojní výroba se tu znovu rozběhla pod německou správou za okupace, po osvobození byla zastavena. V roce 1949 se továrna stala součástí národního podniku Moto-Jawa a postupně zmenšovala svůj rozsah likvidací budov a zařízení na svahu vrchu sv. Kříže, kde bývaly nejrizikovější provozy. Co z ní zbylo, zlikvidovala výstavba obytného komplexu v 90. letech minulého století, využito (či spíše zneužito) bylo jen torzo největší žižkovské továrny.

K obrázkům: Fotografie z ateliéru Jindřicha Eckerta z roku 1906 ukazuje továrnu na svahu vrchu sv. Kříže z dosud volného prostoru na sever od něj. Z téže doby je následující kresba. Zatloukalův snímek kapslovny z Jeseniovy ulice vznikl v prvních letech okupace. Detail plánu Prahy ukazuje prostorovou strukturu továrny a rozsah jejího ohrazeného pozemku, zabírající celou šířku vrchu sv. Kříže, s nejrizikovějšími provozy na jeho temeni za ochrannými valy. (Zdroje: BEČKOVÁ, Kateřina. Zmizelá Praha: Továrny a tovární haly: 3. díl. Praha – Litomyšl: Paseka – Schola ludus-Pragensia, 2014. – DVOŘÁK, Tomáš a kol. Žižkov: Svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2012. – Orientační kniha Velké Prahy a Modřan. Praha: Masarykův četnický vzdělávací a podpůrný fond, 1948. Rád konstatuji, že řadu cenných informací mi poskytly webové stránky akciové společnosti Sellier & Bellot. Rád proto, že úcta k vlastní historii je u dnešních firem spíše výjimečná. Kromě tohoto zdroje mohu zájemcům o další poznání doporučit následující knihu: HÝKEL, Jindřich – KARLICKÝ, Vladimír. Dějiny firmy Sellier & Bellot. Praha: Naše vojsko, 2006.)

V ÚTERÝ 28. LISTOPADU 2017 SE SEJDEME VÝJIMEČNĚ POUZE VE 14.00 (OBĚ SKUPINY) NA STEJNÉM MÍSTĚ JAKO MINULE, TEDY V PARČÍKU NA ROHU ULIC JANA ŽELIVSKÉHO A JESENIOVA (NEJBLIŽŠÍ TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA BISKUPCOVA). NA ZÁVĚR PŘEDNÁŠKY NAVŠTÍVÍME KOSTEL SV. ANNY. TĚŠÍM SE NA VÁS.

 

Uložit

Reklamy
Older Posts »

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.